DAŚĀVATĀRA INSCRIPTION FROM RAṄGANĀTHA SVĀMI TEMPLE, ŚRĪ RAṄGAM

The following inscription is inscribed on the west wall of the Pakal pattu Maṇḍapam and published in South Indian Inscriptions – Vol XXIV with the number No 488. The record is damaged. Describes the ten avatāras in verses and records gifts of lamps for Raṅganātha, Lakṣmī, Viṣvaksena, Garutmān etc. and gold for conducting festivals and offerings to the various deities by Kumāra Acyuta, Son of Cinna Cevva and Mūrtyambā. The details of the date viz. śaka 1489 expressed by the chronogram “Nidhi-ibha-abdhi-candra”, Prabhava Vaiśākha, śu. pūrṇimā correspond to 1567 A.D. April 23, Wednesday. The Nakṣatra was Viśākhā. .97. There was an eclipse on the moon of this day, not specified in this record.

Text

Line 1. शुभमस्तु[।*] श्री रंगेशाय नमः [*।] श्रीरंगेश्वरदेवस्य चिन्नचेव्वेन्द्रसूनुना। विख्याताच्युत
Line 2. भूपेन कृतं कैंकर्यमीदृशम्। [*।௧] अब्दे शाके निधि[1]भाब्धिचन्द्रसंख्यासमन्विते[*।] वर्षे श्री
Line 3. प्रभवाभिख्ये मासे[2] वैशाखनामके।[*।௨] पक्षेवळक्षे पुण्यायां पूर्णिमा[*या]म्महातिथौ। का
Line 4. वेरीसरितस्तीरे रंगनाथस्य सन्निधौ।[*।௩] आदाय सोमक[*श्शि]ष्यः लिपिवेदाक्षरैस्स[*म]म्। वर्ण्णव्यव
Line 5. स्थितीकृते वैसारिण्यवपुष्मते।[*।௪] आसाद्य [*व]सुधामूलमवनाय दिवौकसाम्। चित्रन्नवसुधामूलकम[*र्म]
Line 6. णे कूर्म्मरूपिणे। [*।௫] तस्मै वराहवपुषे धरणी[तरु] [*णी]म् बलात्। सिन्धोरुद्धरतो यस्य दंष्ट्रान्तत् कृतान्दधौ। [*।௬]
Line 7. हिरण्य…..सूत्र…करलोहकशा[ह]तात्। नखस[*न्दंशि]काग्रेण नारसिंहाय कर्षते।[*।௭] भिक्षित्व
Line 8. ात्रि[*प]दीम् बद्धा तया दानवकुञ्जरम्। शक्राधीनं कृतवते त्रैलोक्यं वामनात्मने।[*।௮] राजन्यक… श्रीर्हन्तुम् दीक्षित
Line 9. ञ्च परश्वधम्। महाभवे[3] स्थितवते मान्यभार्ग्गवमूर्त्तये।[*।௯] उत्भिद[*द्भिद्य] र[*ा]वणं भूयो [*संख्ये] रावणसम्भृतै[*ः]
Line 10. आश्रित्य दाशरथितामाकुली कुर्व्वते दिवम्।[*।௰] आकुलीकृद्य[4] सलिलं बलशंगेण यामुनम्। रोहिणीसम्भवचित्य[5]
Line 11. कारिणे बलरूपिणे।[*।௰௧]  शाश्वतब्रह्मचक्रेण संरक्षितपरिक्षिते। तथाप्यनेकगोपस्त्रीकामिने कंसवैरिणे।[*।௰௨] संहृत्य सक
Line 12. लासुम्नेशान् [*लान्म्लेच्छान्] सर्व्वं संरक्षते जगत्। सदेवमणिशोभाय सार्व्वभावनमूर्त्तये।।[*।௰௩] इन्दिराया जग[*न्]मातुर्म्मन्दिरायितवक्षसे। च्छन्दसामादिक[*ं]दाय चम्
Line 13. पकद्युतिवाससे।[*।௰௪] वन्दारुमुनिसन्दोह(*मन्दाह) मन्दारुधरणीरुहे। बृन्दारकाधिपारातिबृन्दाहन्तापहारिणे।[*।௰௫] कौस्तुभारुणपा[*न्दे]जापार्श्व
Line 14. लीनाळिमालया। वनमालिकया चारुवक्षसे हतरक्षसे।[*।௰௬] कैवल्यकल्पलतिकाकन्दळोपघ्नकीर्त्तये। कावेरीलहरीहारमद्ध्येन्दुमणिरोचि
Line 15. षे।[*।௰௭] भाष्यकूलहरोत्तुंगपर्य्यंकवरशायिने। रंगनाथाय हरये रविशीतांशुचक्षुषे।[*।௰௮] रंगनाथपदाम्भोजरंग[*भू] [*न्य]स्यचेतसा। रामाभि
Line 16. रामवपुषा रतीशसदृशत्विषा।[*।௰௯] [*श्रु]त्यर्त्थानिमिषेणार्त्थिव्रतनम्रमहीवृता। परां क्षमान्धारयता प्रग्यानु[*गतेन च?।[6]] [*।௨௰] विरोधिबलिजेत्रा च विप्रसात्
Line 17. [*कृतभूमिना।] ….. क्षोपा… चरता रविभूजंगकारिणा। [*।௨௰௧] सत्यानुरक्तमनसा सर्व्वभावाधिकश्रिया। अशेषानसुरारातेरवतारान्विवृण्वता।[*।௨௰௨] धीराश
Line 18. …………समभावित………………। सदा हिमकरोत्भासिकीर्त्तिना करुणाब्धिना।[*।௨௰௩] संरक्षता द्विजानाप्तनन्दनेन विशेषतः। मान्येन सुमनस्तोमैर्म्मही
Line 19. ……………..पाकेन मूर्त्त्यम्बाचेस्व[7]भूपयोः [*।] श्रीवीराच्यु[*त]भूपालशेखरेण समर्प्पितान्।[*।௨௰௫] सन्निधौ रंगनाथस्य षम्[8] दीपान्
Line 20. …………….. लक्ष्म्याः प[ञ्च]  दीपान्दयानिधे[*ः] [*।௨௰௬] विष्वक्सेनस्य दीपौ द्वौ दीपमेकं गरुत्मतः। दिवानिशं स्थापयितुन्दीपानग्रे चतु
Line 21. र्द्दश।[*।௨௰௭] प्रकल्पत वराहाणां साष्टत्रिंशच्चतुश्शतम्। तं षड्वराहा दीपवर्त्तिकृते पञ्च पणोत्तराः।[*।௨௰௮] प्रत्यब्दं दीपरक्षित्रोर्व्वराहा द्वादश द्वयो[*ः] त्रिंशत् स्थ
Line 22. लानि दिथान्नैः[9] पूर्ण्णानि प्रतिवासरम्। [*।௨௰௯] अमुष्य रंगनाथस्य निवेदयितुमा[*दरा]त्। साष्टषष्टित्रिशतगम् सार्द्धसप्तपणान्वि[*त]म्। [*।௩௰] सहस्रञ्च वराहाणां प्र
Line 23. तिवर्षं प्र[*कल्पितम्] वराहा….. अन्नानां व्यंजनानां [*त्र]याधिकम्[*।௩௰௧] अनीघो विंशतिस्थालं तन्दिव्यान्नमन्वहम्। श्रीरंगलक्ष्म्याः पुरतो निवेदयितुमादरात्।[*।௩௰௨]  श[*च]तुश्शतव
Line 24. राहाणां षट् पञ्चाशत्समन्विता। प्रतिसंवत्सरं [*सा]र्द्धपणद्वितयसंयुता।[*।௩௰௩] चतुस्त्रिंशत् वराहास्तद्व्यंजनानाम् प्रकल्पिताः। रथोत्सवेषु पू
Line 25. र्व्वेषु श्रीस….वरान्नोत्सवात्। [*।௩௰௪] अनन्तरं हरेरस्य महतश्श्रमशान्तये। समर्प्पितानान्त्रिशतवटिकानाम्महीयसाम्।[*।௩௰௫] त[*त्] संख्यातिरानाञ्च[10] सुहियत्रिशतस्य च।
Line 26. पञ्चश………..ते स्थलिगस्य च।[*।௩௰௬] तत्संख्यातिरसापूपानां चतुर्भारमितस्य च। लाजस्य श्रीषषभाण्डयवागूनां रसस्पृशाम्।[*।௩௰௭] षष्टिभआ
Line 27. ण्ड……………………दृशाम्। दद्ध्योदनस्थलीयुग्ममुत्गान्नस्थलीयुग्मयोः। [*।௩௰௮] तिन्त्रिण्या….. पूर्ण्णस्थालस्तालयुगस्य च श्रीपूर्ण्मपात्र
Line 28. [*स]……….असं[*ख्या]मुपेयुषाम्। [*।௩௰௯] दधिचन्दनकर्प्पूरताम्बूलानाम् विधि………। ………… त्योत्सवा………….. तेषां सकलानन्दकारिणाम्।[*।௪௰] रूपव
Line 29. …………………… रं शतम्। यत्पावसा…………. ……… वेन्द्रस्य रमापतेः। [*।௪௰௧] विधाय तस्य महतो………….. शतस्य च। द्वयोत्तरस्य मधुरदोसापू
Line 30. [*पशतस्य च।] [*।௪௰௨] ……………… शतवराहाश्च चतुष्पणाः। चे[*व्व]क्ष्मापकुमारेण श्रीवीराच्युतभूपता। [*।௪௰௩] प्रख्याते फा[*त्]ल्गुने मासे कल्पितस्य गुहे दिने। रथो
Line 31. त्सवस्य महतो वरा[*हाणा]ञ्चतुश्शतम्। [*।௪௰௪] रथोत्सवात् ज्येष्ठमासकल्पितादप्यनन्तरम्। प्रतिवर्षं महीसालसहस्रस्य रमापतेः।[*।௪௰௫] पुरो निवेदनीयस्य पूर्ण्णस्या
Line 32. न्नैस्सुधोपमैः। वराहाणां शतं पञ्च विंशत्यभ्यधिकं कृतम्। [*।௪௰௬] श्रीपञ्चाशत्यतिरसास्तत्संख्यवटिकान्यपि। तत्संख्या सुहियापूपा दोसापूपशतद्वय
Line 33. म्।[*।௪௰௭] ……….पूपास्तथैव च। क्षीरान्नभाण्डद्विशती घृतप्रस्थशतत्रयम्।[*।௪௰௮] ………………………. त् सम्भाराश्च ..दधि।  सहस्रसंख्या दीपानां .. प्रस
Line 34. …………… तु पञ्चाशत् तिरसवन्ति च। [*।௪௰௯] तद्वत् पानगभाण्डानि ना……..णि धूपकर्प्पूरकस्तूरीपुष्पक…… [*।௫௰] ……………………………………
Line 35. ……………… नैवेद्ययोस्तन्यताम् समुपेयुषाम्। [*ते]षां वराहशतकम्। [*पञ्चविंशतिसङ्ख्यकम्] [*।௫௰௧] श्रीरंगलक्ष्म्याः …………………………… कल्पितम्
Line 36. ……………… म् पञ्चाशदुत्तरम्। [*।௫௰௨] श्रीनानामण्डप[*सु]धालेपाना[म् द्विशतम्] …………। सहस्रञ्च वराहाणां तिरुप्पणिकृते कृतम्। [*।௫௰௩] विहंगानां ……
Line 37. ………… मण्डपे[*।] निरोधवागुराहेतो[*र्व]राहाणाञ्च विंशति[*म्]। [*।௫௰௪] ……………………… वराहाणां ……………. पणा…
Line 38. ………………… लक्ष्म्या उत्[*स]वस्य महीयसः। [*।௫௰௫] शतञ्चक्रे वराहाणाम् पञ्च पञ्चाशदुत्तरम्।। तन्नैवेद्यस्य …. वराहाणाञ्च…… ।। [*।௫௰௬] श्रीमदेम्
Line 39. पेरुमाळाख्यदेवस्यैवार्च्चनाकृते। आचक्रवराहाणां शतं पञ्चाशदुत्तरम्। स…. स्य… पञ्चाशत् द्विश…..स्य संख्यया। ..मितानु..
Line 40. Damaged
Line 41. वापीकूपतटाकैश्च कासारामैश्च संयुतात्। श्रीरंगनाथदेवेन भोग्याचन्द्रतारकम्। कुमाराच्युतभूपेन कुमारसमतेजसा। परस्मै रंगनाथाय भक्त्याग्रा.
Line 42. ……………… मात् समर्पितान्। अमून् शिलाशासनस्थानाचन्द्रा अर्कं विधित्सुना। धर्म्ममर्म्मैकविदुषा। कर्म्मयाम्भोनिधीन्दुना। चिनचेव्वमहीपाल श्रीकरेण मनस्विना। संस्थापितस्य
Line 43. …………….. सस्यै समन्वितान्। सर्व्वमान्यश्चतुस्सीमासंयुतांश्च समन्ततः। निधिनिक्षेपपाषाणसिद्धसाद्ध्यजलार्प्पितान्। अक्षिसाहामिसंयुक्ता[*न्दे]वभोग्याथसानहा

शुभमस्तु[।*] श्री रंगेशाय नमः [*।]

Praṇāms to the lord of śrī Raṅga.

श्रीरंगेश्वरदेवस्य चिन्नचेव्वेन्द्रसूनुना।

विख्याताच्युतभूपेन कृतं कैंकर्यमीदृशम्। [*।௧]

        Acyuta Bhūpa, son of Cinna Cevvendra and a well known one, made these services to the lord of śrī Raṅga.

अब्दे शाके निधि[11]भाब्धिचन्द्रसंख्यासमन्विते[*।]

वर्षे श्रीप्रभवाभिख्ये मासे[12] वैशाखनामके।[*।௨]

पक्षेवळक्षे पुण्यायां पूर्णिमा[*या]म्महातिथौ।

कावेरीसरितस्तीरे रंगनाथस्य सन्निधौ।[*।௩]

        In śaka year which is mentioned as  Nidhi-ibha-abdhi-candra (1567 CE) in the Prabhava cyclic year and Vaiśākha māsa, śukla Pakṣa Pūrṇimā thithi, on the holy banks of Kāveri and in the before Raṅganātha,

आदाय सोमक[*श्शि]ष्यः लिपिवेदाक्षरैस्स[*म]म्।

वर्ण्णव्यवस्थितीकृते वैसारिण्यवपुष्मते।[*।௪]

To him, who took the form of a fish by taking on Somaka  along with the Vedic scriptures and who made the letters of the scriptures firm,

आसाद्य [*व]सुधामूलमवनाय दिवौकसाम्।

चित्रन्नवसुधामूलकम[*र्म]णे कूर्म्मरूपिणे। [*।௫]

        To him, who took the form of a tortoise and went to the base of the earth to protect the devas and to pave way to get Amṛta,

तस्मै वराहवपुषे धरणी[तरु] [*णी]म् बलात्।

सिन्धोरुद्धरतो यस्य दंष्ट्रान्तत् कृतान्दधौ। [*।௬]

        To him, who took the form of a wild boar, and bore the youthful earth lady on his teath with his might,

हिरण्य…..सूत्र…करलोहकशा[ह]तात्।

नखस[*न्दंशि]काग्रेण नारसिंहाय कर्षते।[*।௭]

        To him, who took the form of Narasiṃha and pulled Hiraṇya kaśipu who attacked him with metals with his nail clippers.

भिक्षित्वा त्रि[*प]दीम् बद्धा तया दानवकुञ्जरम्।

शक्राधीनं कृतवते त्रैलोक्यं वामनात्मने।[*।௮]

        To him, who took the form of Vāmana, and tied the demon elephant by begging him three steps and gave the prosperity of three worlds to Indra.

राजन्यक… श्रीर्हन्तुम् दीक्षितञ्च परश्वधम्।

महाभवे[13] स्थितवते मान्यभार्ग्गवमूर्त्तये।[*।௯]

        To him who took the form of Bhārgava (Paraśurāma), and made promise to kill the kings with his axe and who stood firm in the creation.

उत्भिद[*द्भिद्य] र[*ा]वणं भूयो [*संख्ये] रावणसम्भृतै[*ः]

आश्रित्य दाशरथितामाकुलीकुर्व्वते दिवम्।[*।௰]

        To him, who took the form of Dāśarathi (son of Daśaratha) and broke Rāvaṇa in the war and aattained the heaven,

आकुलीकृद्य[14] सलिलं बलशंगेण यामुनम्।

रोहिणीसम्भवचित्य[15]कारिणे बलरूपिणे।[*।௰௧]

        To him who took the form of Bala and pulled the Yamunā waters and befitted the birth from Rohiṇī,

शाश्वतब्रह्मचक्रेण संरक्षितपरिक्षिते।

तथाप्यनेकगोपस्त्रीकामिने कंसवैरिणे।[*।௰௨]

        To him, the enemy of Kaṃsa who protected Parīkṣit with his brahmacarya, but at the same time who enjoyed with so many Gopa ladies.

संहृत्य सकलासुम्नेशान् [*लान्म्लेच्छान्] सर्व्वं संरक्षते जगत्।

सदेवमणिशोभाय सार्व्वभावनमूर्त्तये।।[*।௰௩]

        To him, who is to be meditated by all and who protects all the worlds by destroying the barbarians,

इन्दिराया जग[*न्]मातुर्म्मन्दिरायितवक्षसे।

च्छन्दसामादिक[*ं]दाय चम्पकद्युतिवाससे।[*।௰௪]

        To him, whose chest became the residence of Lakṣmī and who is the main root of Vedas and who wears the dress with the gragrance of Campaka.

वन्दारुमुनिसन्दोह(*मन्दाह) मन्दारुधरणीरुहे।

बृन्दारकाधिपारातिबृन्दाहन्तापहारिणे।[*।௰௫]

        To him, who is the mandāru tree for those sages who sought refugee in him and who removed the pride of the asuras who were the enemies of the lord of devas (Indra).

कौस्तुभारुणभा[*न्दे]जापार्श्वलीनाळिमालया।

वनमालिकया चारुवक्षसे हतरक्षसे।[*।௰௬]

        To him, whose chest is adorned with Kaustubha and Vanamāla that is surrounded with the group of bees and who destroyed the demons,

कैवल्यकल्पलतिकाकन्दळोपघ्नकीर्त्तये।

कावेरीलहरीहारमद्ध्येन्दुमणिरोचिषे।[*।௰௭]

        To him, who is embodiment of fame and main root of the creeper of salvation and who shines like a Candrakānta jewel amongst the waves of the Kāveri,

भाष्यकूलहरोत्तुंगपर्य्यंकवरशायिने।

रंगनाथाय हरये रविशीतांशुचक्षुषे।[*।௰௮]

        To Hari in the form of Raṅganātha, who lays on a higher bed, the embodiment of śeṣa, the writer of Mahābhāṣya and who wears sun and moon as his eyes.

रंगनाथपदाम्भोजरंग[*भृ] [*ङ्ग)स्यचेतसा।

रामाभिरामवपुषा रतीशसदृशत्विषा।[*।௰௯]

[*श्रु]त्यर्त्थानिमिषेणार्त्थिव्रतनम्रमहीवृता।

परां क्षमान्धारयता प्रग्यानु[*गतेन च?।[16]] [*।௨௰]

विरोधिबलिजेत्रा च विप्रसात्[*कृतभूमिना।]

….. क्षोपा… चरता रविभूभंगकारिणा। [*।௨௰௧]

सत्यानुरक्तमनसा सर्व्वभावाधिकश्रिया।

अशेषानसुरारातेरवतारान्विवृण्वता।[*।௨௰௨]

धीराश…………समभावित………………।

सदा हिमकरोत्भासिकीर्त्तिना करुणाब्धिना।[*।௨௰௩]

संरक्षता द्विजानाप्तनन्दनेन विशेषतः।

मान्येन सुमनस्तोमैर्म्मही……………..

पाकेन मूर्त्त्यम्बाचेस्व[17]भूपयोः [*।]

श्रीवीराच्यु[*त]भूपालशेखरेण समर्प्पितान्।[*।௨௰௫]

          The offerings that were made by śrī vīrācyuta Bhūpāla, whose mind was a bee on the lotus like feet of śrī Raṅganātha, who had a beautiful body, who equaled cupid by his splendor, who was indulged in the meaning of the Vedas, who was a polite tree for the those who were requesting him, a king of great region, conqueror of enemies, who made the brahmins as the owners of the earth, whose mind is covered with truth, whose wealth is above others, who lectured about all the avatāras of Viṣṇu, who shined with pure fame that was equal to the moon, ocean of compassion, who protected Brahmins with special care, who was respectable even for the celestials, who was the fruit of virtue of Mūrtyambā and Cevva Bhūpa.

सन्निधौ रंगनाथस्य षम्[18] दीपान् ……………..

लक्ष्म्याः प[ञ्च]  दीपान्दयानिधे[*ः] [*।௨௰௬]

        He gave six lamps to Raṅganātha and five to Lakṣmī, the embodiment of compassion.

विष्वक्सेनस्य दीपौ द्वौ दीपमेकं गरुत्मतः।

दिवानिशं स्थापयितुन्दीपानग्रे चतुर्द्दश।[*।௨௰௭]

        Two lamps for Viṣvaksena and a lamp for Garuḍa which made a total of fourteen. He made these lamps as perpetual to lit for day and night.

प्रकल्पत वराहाणां साष्टत्रिंशच्चतुश्शतम्।

तं षड्वराहा दीपवर्त्तिकृते पञ्च पणोत्तराः।[*।௨௰௮]

        He gave four hundred and thirty eight varāhas for the purpose and gave six varāhas and five paṇas for the sticks.

प्रत्यब्दं दीपरक्षित्रोर्व्वराहा द्वादश द्वयो[*ः]

He gave twelve varāhas annually for two persons to maintain the lamps.

त्रिंशत् स्थलानि दिथान्नैः[19] पूर्ण्णानि प्रतिवासरम्। [*।௨௰௯]

अमुष्य रंगनाथस्य निवेदयितुमा[*दरा]त्।

        To make curd rice offerings to Raṅganātha, he gave thirty places (flats?) to feed daily.

साष्टषष्टित्रिशतगम् सार्द्धसप्तपणान्वि[*त]म्। [*।௩௰]

सहस्रञ्च वराहाणां प्रतिवर्षं प्र[*कल्पितम्]

        He bestowed one thousand three hundred and sixty eight varāhas and seven and half paṇas annually.

वराहा….. अन्नानां व्यंजनानां [*त्र]याधिकम्[*।௩௰௧]

अनीघो विंशतिस्थालं तन्दिव्यान्नमन्वहम्।

        … varāhas with curries for thirty plates of divine food offering to be made daily.

श्रीरंगलक्ष्म्याः पुरतो निवेदयितुमादरात्।[*।௩௰௨]

श[*च]तुश्शतवराहाणां षट् पञ्चाशत्समन्विता।

प्रतिसंवत्सरं [*सा]र्द्धपणद्वितयसंयुता।[*।௩௰௩]

        He gave four hundred and fifty six varāhas along with two and half paṇas annually to make offerings to Raṅgalakṣmī.

चतुस्त्रिंशत् वराहास्तद्व्यंजनानाम् प्रकल्पिताः।

रथोत्सवेषु पूर्व्वेषु श्रीस….वरान्नोत्सवात्। [*।௩௰௪]

        Gave thirty four varāhas for curries in Rathotsavas and in …utsavas.

अनन्तरं हरेरस्य महतश्श्रमशान्तये।

समर्प्पितानान्त्रिशतवटिकानाम्महीयसाम्।[*।௩௰௫]

त[*त्] संख्यातिरानाञ्च[20] सुहियत्रिशतस्य च।

पञ्चश………..ते स्थलिगस्य च।[*।௩௰௬]

तत्संख्यातिरसापूपानां चतुर्भारमितस्य च।

लाजस्य श्रीषषभाण्डयवागूनां रसस्पृशाम्।[*।௩௰௭]

षष्टिभाण्ड……………………दृशाम्।

दद्ध्योदनस्थलीयुग्ममुत्गान्नस्थलीयुग्मयोः। [*।௩௰௮]

तिन्त्रिण्या….. पूर्ण्णस्थालस्तालयुगस्य च

श्रीपूर्ण्मपात्र[*स]……….असं[*ख्या]मुपेयुषाम्। [*।௩௰௯]

दधिचन्दनकर्प्पूरताम्बूलानाम् विधि………।

………… त्योत्सवा………….. तेषां सकलानन्दकारिणाम्।[*।௪௰]

रूपव…………………… रं शतम्।

        After the utsava for the rest of Raṅganātha, three hundred Vaṭikās (Vaḍās), same quantity of atirasas, three hundred suhiyans, sthalikas, same amount of Atirasa, appa, four times of Lāja, tasty Soups, sixty vessels of ….., two plates of curd-rice, two plates of moong-rice, two plates of tamarind-rice, countless vessels full of……….., curds, sandalwood paste, camphor and betel leaves which gives pleasure to everybody….   Hundred……

यत्पावसा…………. ……… वेन्द्रस्य रमापतेः। [*।௪௰௧]

विधाय तस्य महतो………….. शतस्य च।

द्वयोत्तरस्य मधुरदोसापू[*पशतस्य च।] [*।௪௰௨]

        For the great Viṣṇu, hundreds of ….. were provided. Hundred sweet dosas and appams,…

……………… शतवराहाश्च चतुष्पणाः।

चे[*व्व]क्ष्मापकुमारेण श्रीवीराच्युतभूपता। [*।௪௰௩]

        Hundred varāhas and four paṇas were given by the king śrī vīrācyuta, son of the king Cevva.

प्रख्याते फा[*त्]ल्गुने मासे कल्पितस्य गुहे दिने।

रथोत्सवस्य महतो वरा[*हाणा]ञ्चतुश्शतम्। [*।௪௰௪]

        In the well known Phālguna month and in Thursday, on the occasion of Rathotsava, Four hundred varāhas were given.

रथोत्सवात् ज्येष्ठमासकल्पितादप्यनन्तरम्।

प्रतिवर्षं महीसालसहस्रस्य रमापतेः।[*।௪௰௫]

        After the rathotsava in the Jyeṣṭha month, for Viṣṇu, who bears the thousand of worlds, the charity was made annually.

पुरो निवेदनीयस्य पूर्ण्णस्यान्नैस्सुधोपमैः।

वराहाणां शतं पञ्च विंशत्यभ्यधिकं कृतम्। [*।௪௰௬]

        To make food offering mentioned above five hundred and twenty varāhas were donated.

श्रीपञ्चाशत्यतिरसास्तत्संख्यवटिकान्यपि।

तत्संख्या सुहियापूपा दोसापूपशतद्वयम्।[*।௪௰௭]

        Fifty Atirasas, same amount of  vaḍas and Suhiyas, Appams and two hundred of Dośa and apūpas.

……….पूपास्तथैव च।

क्षीरान्नभाण्डद्विशती घृतप्रस्थशतत्रयम्।[*।௪௰௮]

        …. Amount of apūpas and two hundred vessels of milk-rice, three hundred prasthas of ghee.

………………………. त् सम्भाराश्च ..दधि।

सहस्रसंख्या दीपानां .. प्रस…………… तु

पञ्चाशत् तिरसवन्ति च। [*।௪௰௯]

        Bunch of ….. curds and thousand lamps, five hundred tasty ….

तद्वत् पानगभाण्डानि ना……..णि

धूपकर्प्पूरकस्तूरीपुष्पक…… [*।௫௰]

        And vessels of Pānakas, and for fragrant smoke, camphor, Kastūrī and flowers…

……………………………………

……………… नैवेद्ययोस्तन्यताम् समुपेयुषाम्।

[*ते]षां वराहशतकम्।

[*पञ्चविंशतिसङ्ख्यकम्] [*।௫௰௧]

        Apart from food offerings hundre varāhas for … twenty five in number…

श्रीरंगलक्ष्म्याः …………………………… कल्पितम्

……………… म् पञ्चाशदुत्तरम्। [*।௫௰௨]

        For Raṅgalakṣmī, these were made…. And fifty…

श्रीनानामण्डप[*सु]धालेपाना[म् द्विशतम्] …………।

सहस्रञ्च वराहाणां तिरुप्पणिकृते कृतम्। [*।௫௰௩]

        To make white wash for maṇḍapas, two hundred, one thousand varāhas for the holy works to be done.

विहंगानां ……………… मण्डपे[*।]

निरोधवागुराहेतो[*र्व]राहाणाञ्च विंशति[*म्]। [*।௫௰௪]

        In Maṇḍapa, ……….. twenty varāhas to make nets to stop the birds.

……………………… वराहाणां ……………. पणा…

………………… लक्ष्म्या उत्[*स]वस्य महीयसः। [*।௫௰௫]

        For the utsava of Lakṣmī…. Varāhas and Paṇas.

शतञ्चक्रे वराहाणाम् पञ्च पञ्चाशदुत्तरम्।।

तन्नैवेद्यस्य …. वराहाणाञ्च…… ।। [*।௫௰௬]

        One hundred and fifty five varāhas and for the food offerings, … varāhas.

श्रीमदेम्पेरुमाळाख्यदेवस्यैवार्च्चनाकृते।

आचक्रवराहाणां शतं पञ्चाशदुत्तरम्।

        To make divine offerings and worship for Emperumāḷ, one hundred and fifty varāhas…

स…. स्य… पञ्चाशत् द्विश…..स्य संख्यया।

..मितानु.. Damaged वापीकूपतटाकैश्च कासारामैश्च संयुतात्।

श्रीरंगनाथदेवेन भोग्याचन्द्रतारकम्।

        Fifty… two hundred….

Wells, tanks and gardens.. to be enjoyed by Raṅganātha till the moon,

कुमाराच्युतभूपेन कुमारसमतेजसा।

परस्मै रंगनाथाय भक्त्याग्रा.

        By kumāra Acyuta who was equal to Kumāra with great devotion on Raṅganātha..

……………… मात् समर्पितान्।

अमून् शिलाशासनस्थानाचन्द्रा अर्कं विधित्सुना।

धर्म्ममर्म्मैकविदुषा। कर्म्मयाम्भोनिधीन्दुना।

चिनचेव्वमहीपाल श्रीकरेण मनस्विना।

संस्थापितस्य …………….. सस्यै समन्वितान्।

सर्व्वमान्यश्चतुस्सीमासंयुतांश्च समन्ततः।

        Offerings made by him, including the places with the limits in four directions, were to be documented in the stones till the moon and sun. Cinna Cevva king, who knows the inner meaning of Dharma, moon for the ocean of good acts, good minded.

After this the inscription is damaged. Some of the terms mentioned in the inscription are Tamil terms like, Suhiya, Tiruppaṇi etc..

[1] Read as निधीभाब्धि

[2]  से Is written below the line.

[3] Read as महाहवे

[4] Read as कृत्य

[5] Read as सम्भवौचित्य

[6] May be प्रश्रयानुगतेन च।

[7] Read as चेव्व

[8] Read as षट्

[9] Read as दध्यन्नैः

[10] Read as तिं रसानाञ्च

[11] Read as निधीभाब्धि

[12]  से Is written below the line.

[13] Read as महाहवे

[14] Read as कृत्य

[15] Read as सम्भवौचित्य

[16] May be प्रश्रयानुगतेन च।

[17] Read as चेव्व

[18] Read as षट्

[19] Read as दध्यन्नैः

[20] Read as तिं रसानाञ्च

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *