KAṆṆAPPA NĀYAṈĀR IN KĀLAHASTI INSCRIPTION

          We know the history of Kaṇṇappa Nāyaṉār who gave his own eyes to my Father after seeing blood from the eyes of a śivaliṅga. The incident is said to be happened in Kālahasti, Andhra Pradesh. A temple by name Maṇikaṇṭhīśvara, at the town has an inscription which praises my Father with that of the story of Kaṇṇappa Nāyaṉār. The inscription is dated as 12th CE on paleographical ground. The letters are of Coḹa period grantha letters. The inscription is recorded as 202 of the ARE report 1982 and text alone is published in the South Indian Inscriptions volume IV with the number 650. The inscription is found right of the entrance into the gopura of the temple.

          The text of the inscription is given below. It has ten Sanskrit ślokas. The portion at the beginning is damaged and the verses have wonderful eloquence.

1. ….नाम्। पुण्येन केनापि पुरा कृतेन अदृष्ट
2. पूर्वानु…. पुमर्थान् सिद्धाञ्जनः श्याममिदं वपुस्ते।।(1) अभिलषितक
3. लानामर्प्पको दर्प्पकारिर्भवतिमिरनिरासी भक्तपाथोधिवासी। अचल
4. दुहितुरर्द्धेनेन्द्रकीलायमानस्स भवतु मणिगङ्गातीरचिन्तामणिर्न्नः।(2) भक्ता
5. म्भोजैर्मदनविजयिन्माननीयञ्चतुर्भिर्म्मध्ये कृत्वा गिरिदुहिताज्ञा….
6. त्तपाङ्गम्। अङ्गैरङ्गान्यधिकमधुराण्यादरात्स्पृष्टमक्ष्णोर्भाग्याम्…
7. प्रथमघटने विग्रहे निस्पृहस्य।(3) पूर्व्वं किरातपतिकेशसमाहृतानि पुष्पा
8. णि भूतपतिभुक्तसमुत्थितानि। पिण्डः प्रभातसमये पुरतो गणानां
9. सोद्वेगभक्तिभयमातनुते स्वमौलौ।(4) भक्तेषु साभिभयधानधुर
10. न्धरेषु नेत्रार्प्पणात् कमपि धन्यतरन्तपितः। उच्छिष्टाम्बु कथयन्ति यदस्य शम्
11. भोर्द्देवस्य नित्यमभिषेकविशुद्धिहेतु (5) कमलभवकरोटीसर्प्पचन्द्रस्स्रव
12. न्तीवनचरपतिपादोपानदारग्वधेभ्यः। अनितरसुलभेभ्यो भू
13. षणेभ्यः पुरारेरतनुम नम उक्तिं काळहस्तीश्वरस्य। (6) भवति भुवने धन्य
14. न्धन्यस्स एव वटद्रुमः कनकमुखरीमूलं यस्यावसिश्चातिवारणा। अपि च शिखर
15. ञ्चूडासिन्धुस्तरंगपरम्परासलिलविसरैश्शम्भोः। श्रीकालहस्तिगिरिस्थि
16. तेः। (7) अंगे शैलप्रतिहतगतेश्शंकराद्रेर्मुखर्याश्शंभोरात्मप्रतिफल
17. नतो भूषणञ्चाम्बरञ्च। काळो हस्ती द्वयमपि भवत्पूजने कल्प्यमाने नि
18. त्यं सम्पादयत इति मे निश्चिता बुद्धिरासीत्।(8) आदायेक्षणप्यर्प्पितवतः पू
19. र्वन्ततोन्यज्जवादुद्धर्तुम् व्यवसायिस् सविमुखं हस्तन्निषादप्रभो। कामप्लो
20. षण कालहस्तिवसतेः। कान्ताविमिश्रात्मनो वामस्ते नयनं रुरोध वल
21. यी पाणिस्तदा वत्सलः।(9) अपासृजत् दहनमुखं शिलीमुखं प्रलम्भयत् सु
22. गिरिकार्म्मुकं करम्। पुरत्रये त्रिदशदृशामगोचरे समुत्थमपि स महान्महे
23. श्वरः।। (10)

Meaning

Metre : Indravajrā

….नाम्।

पुण्येन केनापि पुरा कृतेन

अदृष्टपूर्वानु…. पुमर्थान्

सिद्धाञ्जनः श्याममिदं वपुस्ते।।(1)

          By the virtue done in the previous births….. By the fate.. the four fold goals of a man… your body is black like the siddhāñjana (the magical ink).

Metre : Mālinī

अभिलषितकलानामर्प्पको दर्प्पकारि

र्भवतिमिरनिरासी भक्तपाथोधिवासी।

अचलदुहितुरर्द्धेनेन्द्रकीलायमान

स्स भवतु मणिगङ्गातीरचिन्तामणिर्न्नः।(2)

          The Cintāmāṇi at the banks of Maṇigaṅgā, which bestows all desired arts, removes the ego, destroys the transcendental darkness, dwells amidst the ocean of devotees and looks like Indrakīla by the portion of the daughter of mountain (Pārvatī), may shower grace on us.

Metre : Mandākrāntā

भक्ताम्भोजैर्मदनविजयिन्माननीयञ्चतुर्भि

र्म्मध्ये कृत्वा गिरिदुहिताज्ञा….त्तमाङ्गम्।

अङ्गैरङ्गान्यधिकमधुराण्यादरात्स्पृष्टमक्ष्णो

र्भाग्याम्…प्रथमघटने विग्रहे निस्पृहस्य।(3)

          Oh the destroyer of cupid!, worshipped by the four devotee-lotus (?), you have placed your head on ….. Pārvatī. Your wonderful limbs were touched by the limbs. It creates a great joy to the eyes of the viewers though you are devoid of love.

Metre : Vasantatilakā

पूर्व्वं किरातपतिकेशसमाहृतानि पुष्पाणि भूतपतिभुक्तसमुत्थितानि।

पिण्डः प्रभातसमये पुरतो गणानां सोद्वेगभक्तिभयमातनुते स्वमौलौ।(4)

          Long ago, the flowers that were brought by the head of the hunter out of devotion and the flesh that was tasted by you, created devotion and fear amongst the śiva gaṇas.

भक्तेषु साभिभयधानधुरन्धरेषु नेत्रार्प्पणात् कमपि धन्यतरन्तपितः।

उच्छिष्टाम्बु कथयन्ति यदस्य शम्भोर्द्देवस्य नित्यमभिषेकविशुद्धिहेतु (5)

          Among the devotees who were experts in giving their possessions, he made a great penance by giving his eyes. Water that was sprinkled from his mouth became the cause of purity for my Father.

Metre : Mālinī

कमलभवकरोटीसर्प्पचन्द्रस्स्रवन्ती

वनचरपतिपादोपानदारग्वधेभ्यः।

अनितरसुलभेभ्यो भूषणेभ्यः पुरारे

रतनुम नम उक्तिं काळहस्तीश्वरस्य। (6)

          We say our praṇāms to Kālahastīśvara, the destroyer of tripuras and whose adorning features are very distinct and cannot be attained by others. He wears the skull of Brahmā, serpents, crescent moon, Gaṅgā, the foot of the lord of the hunters (Kaṇṇappa) and the āragvadha flower.

 

भवति भुवने धन्यन्धन्यस्स एव वटद्रुः

कनकमुखरीमूलं यस्यावसिश्चातिवारणा।

अपि च शिखरञ्चूडासिन्धुस्तरंगपरम्परा

सलिलविसरैश्शम्भोः श्रीकालहस्तिगिरिस्थितेः। (7)

          The banyan tree which resides on the banks of Svarṇamukharī is the luckiest one and at the top of the hill which is purified by the series of waves of the river that is flowing from my Father who resides at śrī Kālahasti.

Metre : Mandākrāntā

अंगे शैलप्रतिहतगतेश्शंकराद्रेर्मुखर्या

श्शंभोरात्मप्रतिफलनतो भूषणञ्चाम्बरञ्च।

काळो हस्ती द्वयमपि भवत्पूजने कल्प्यमाने

नित्यं सम्पादयत इति मे निश्चिता बुद्धिरासीत्।(8)

          On the body of śaṅkara mountain which divides the path of Mukhar river,  where the reflection of the soul of my Father falls and which is the decorating element of the sky. Hence Kāla (a serpent) and Hasti (an elephant) worshipped there and continuing the worship even today.

Metre : śārdūla vikrīḍita

आदायेक्षणमप्यर्प्पितवतः पूर्वन्ततोन्यज्जवा

दुद्धर्तुम् व्यवसायिस्स विमुखं हस्तन्निषादप्रभोः।

कामप्लोषण कालहस्तिवसतेः कान्ताविमिश्रात्मनो

वामस्ते नयनं रुरोध वलयी पाणिस्तदा वत्सलः।(9)

          The lord of the hunter (Kaṇṇappa) picked up one his eyes and gave it the lord who resides at Kālahasti. Then he tried to take another eye also with effort. The hand of the lord, destroyer of cupid and whose body is shared by his lover stopped him with great compassion.

Metre : Atirucirā

अपासृजत् दहनमुखं शिलीमुखं प्रलम्भयत् सुगिरिकार्म्मुकं करम्।

पुरत्रये त्रिदशदृशामगोचरे समुत्थमपि स महान्महेश्वरः।। (10)

          The Maheśvara is the great among all. He shot an arrow which has fire in its tip and he took the great mountain as his bow to destroying the tripuras which cannot be seen by the celestials.

Thus the inscription which is dated more or less equal to the period of Periyapurāṇa, explains the story of Kaṇṇappa Nāyaṉār. Some scholars opined that the application of eye by the Kaṇṇappa nāyaṉar was the imagination of Cekkiḹār and is not seen in the previous sculptures. But this inscription of Coḹa period too stresses the view of Cekkiḹār.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *