INSCRIPTION OF RĀJARĀJA I, MĀLAMBI, KARNĀṬAKA

The following inscription was found on a stone at Mālambi, Karṇāṭaka which is referred as Mālavviya in the inscription. The inscription is in Haḷe (old) Kannaḍa language. The inscription belongs to the reign of Rājarāja I of Coḹa dynasty. The inscription refers to the installation of Manījā in the region with the name “Kṣatriya-śikhāmaṇi-Koṅgāḷvān” by Pañcavan Mārāyan who is evidently Rājendra I as per the ordinance of Rājarāja Coḹa. The king is referred as the stem of the Coḹa dynasty which is compared with Kalpaka vṛkṣa and the sun to the Coḹa sky. He is said as the remover of the sins of the subject and the friend of Kaverā Kanyakā (Kāverī). He, out of compassion, after seeing the valour of Manījā in the war to gain the region, bestowed the same to him. The Gāvuṇḍa Rājyammana race is said to be the evidence for this incident.

This inscription is dated as 1004 CE on the basis of the war. The war is said to be held at Panasōge which was ruled earlier by Caṅgālvār dynasty. They bloomed in the middle of 10th CE and retrieved their region from the Coḹas at the end of 12th CE. Their existence of them is seen even in 17th CE. The Koṅgālvārs, those were installed by the Coḹas ruled for 150 years with the names of Coḹas as Rājendra Coḹa Koṅgālvar, Rājādhirāja Koṅgālvār etc. They too claim that they originated from the Sūrya vaṃśa and the lords of Uṙaiyūr, the original state of Coḹas.

The inscription is published in the Coorg inscriptions volume I with the Number 46.

malambi_inscription

Line 1. ಸ್ವಸ್ತಿ ಸೂರ್ಯ್ಯಾನ್ವಯ ಸುರತರುಸ್ತಂಭಾಯಮಾನ ಚೋ
Line 2. ಳಕುಲಗಗನ ಗಭಸ್ತಿಮಾಲಿ ಸಕಲಜನದುರಿತಹರಣ ನಿ
Line 3. ಪುಣ ಕವೇರಕನ್ಯಕಾ ಸಖೀಯಮಾನ ಚೋಳ ಮಹಾಮಹೀ
Line 4. ಪತಿ ಶ್ರೀಮನ್ ರಾಜಕೇಸರಿವರ್ಮ್ಮ ಪೆರ್ಮ್ಮಾನಡಿಗಳ್ ಜಂಗೇ
Line 5. ಪನಸೋಗಯೆ ಕಾಲೇಗದಲ್ ಒಟ್ಟಿ ಕೆಯ್ದಂ ನೆಱಿದಿಕ್ಕು
Line 6. ಬರೇನೆನ್ದು ಆತನನ್ ಡಹಿದರ್ ಸ್ಸತ್ತಾರ್ ಎನ್ದು ಪಿರಿದುಂ ಕಾರು
Line 7. ಣ್ಯದಿಂದ ಪಟ್ಟವ ಕಟ್ಟಿ ನಾದ ಕುಡುಗ ಎಂದು ಪಞ್ಚವನ್
Line 8. ಮಾರಾಯರ್ಗ್ಗಟ್ಟಲ್ ಆತಂ ಕ್ಷತ್ರಿಯಶಿಖಾಮಣಿ
Line 9. ಕೌಙ್ಗಾಳ್ವಾನ್ ಎನ್ದು ಪಟ್ಟವಂ ಕಟ್ಟಿ ಮಾಲವ್ವಿಯನತ್ತರ್
Line 10. ಇದರ್ಕ್ಕೆ ಗಾವುಣ್ಡ ರಾಚ್ಚಮ್ಮನ ವಂಶಮೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಕಣ್ಣವಂಗಲ
Line 11. ದ ಆದಿತ್ಯ ಗಾವುಣ್ಡನುಂ ಗಳನಿಯ ನನ್ನಿಯಮೇರುಯುಂ
Line 12. ಕೆಳನೆ……….. ಚ ಗಾವುಣ್ಡನುಂ ನಲ್ಲೂರ್ ಎಱೆಯಂಗಗಾವುಣ್ಡ
Line 13. ….ಳ್ಳೂರ್ ನಾಡೆ ರೆಳ್ನಾಡೆ ಪೊಱಗೆನ್ದು ನುಡಿಯಲ್ ಕಾ………

ಸ್ವಸ್ತಿ ಸೂರ್ಯ್ಯಾನ್ವಯ ಸುರತರುಸ್ತಂಭಾಯಮಾನ ಚೋಳಕುಲಗಗನ ಗಭಸ್ತಿಮಾಲಿ ಸಕಲಜನದುರಿತಹರಣ ನಿಪುಣ ಕವೇರಕನ್ಯಕಾ ಸಖೀಯಮಾನ ಚೋಳ ಮಹಾಮಹೀಪತಿ ಶ್ರೀಮನ್ ರಾಜಕೇಸರಿವರ್ಮ್ಮ ಪೆರ್ಮ್ಮಾನಡಿಗಳ್ ಜಂಗೇ  ಪನಸೋಗಯೆ ಕಾಲೇಗದಲ್ ಒಟ್ಟಿ ಕೆಯ್ದಂ ನೆಱಿದಿಕ್ಕು ಬರೇನೆನ್ದು ಆತನನ್ ಡಹಿದರ್ ಸ್ಸತ್ತಾರ್ ಎನ್ದು ಪಿರಿದುಂ ಕಾರು ಣ್ಯದಿಂದ ಪಟ್ಟವ ಕಟ್ಟಿ ನಾದ ಕುಡುಗ ಎಂದು ಪಞ್ಚವನ್ ಮಾರಾಯರ್ಗ್ಗಟ್ಟಲ್ ಆತಂ ಕ್ಷತ್ರಿಯಶಿಖಾಮಣಿ ಕೌಙ್ಗಾಳ್ವಾನ್ ಎನ್ದು ಪಟ್ಟವಂ ಕಟ್ಟಿ ಮಾಲವ್ವಿಯನತ್ತರ್ ಇದರ್ಕ್ಕೆ ಗಾವುಣ್ಡ ರಾಚ್ಚಮ್ಮನ ವಂಶಮೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಕಣ್ಣವಂಗಲದ ಆದಿತ್ಯ ಗಾವುಣ್ಡನುಂ ಗಳನಿಯ ನನ್ನಿಯಮೇರುಯುಂ ಕೆಳನೆ……….. ಚ ಗಾವುಣ್ಡನುಂ ನಲ್ಲೂರ್ ಎಱೆಯಂಗಗಾವುಣ್ಡ ….ಳ್ಳೂರ್ ನಾಡೆ ರೆಳ್ನಾಡೆ ಪೊಱಗೆನ್ದು ನುಡಿಯಲ್ ಕಾ………

Hail. Rājakasari varmā, Permānaḍigal, the stem to the Coḹa kalpaka vṛkṣa, the Sun to the Coḹa sky, the remover of sins of all people, friend of the daughter of Kavera (Kāverī), the great emperor of Coḹa dynasty,  after observing the valorous efforts at the battle field to drove the enemies, out of compassion, sent a message to Pañcavan Mārāyan to bestow the region on him with the title “Kṣatriyaśikhāmaṇi Koṅgālvān” and the place Mālavvi. Pañcavan mārāyana executed the same and the persons of the Gāvuṇḍa Rājyammana race are the evidences for the execution. Āditya Gāvuṇḍa from Kaṇḍavaṅgala, Nanniya Mēru from Gaḷani, … Gāvuṇḍa, Eṙeyaṅga Gāvuṇḍa from Nallūr…. …..

Though the name of the regional king is not available in this inscription, was taken from the other inscriptions.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *