சுவடிகளுக்கான எழுது பொருட்கள் – செங்கல், தந்தம் மற்றும் சங்கு

brick1

     இதுவரை சுவடித்துறையில் தோலின் பயன்பாட்டைக் கண்டோம். இப்போது செங்கல், தந்தம் மற்றும் சங்கின் பயன்பாட்டைக் காண்போம். செங்கல்      சாஸனங்களோடான செங்கல்கள் உத்தர ப்ரதேசமாநிலத்திலிருந்தே பெரும்பாலும் கிடைத்துள்ளன. அவை மதுராவில் உள்ள அருங்காட்சியகத்தில் வைக்கப்பெற்றுள்ளன. கோரக்புர் மாவட்டத்திலுள்ள கோபாலபுரத்தில் கிடைத்த பொயு முதலாம் நூற்றாண்டைச் சேர்ந்த செங்கற்களில் புத்த மத ஸூத்ரங்கள் எழுதப்பெற்றுள்ளன.      காஸிபுர் மாவட்டத்திலுள்ள பிதாரியில் கிடைத்த செங்கலொன்றில் “ஸ்ரீகுமாரகுப்தஸ்ய” என்று எழுதப்பெற்றுள்ளது.      தேஹ்ராதுனிலிருந்து சீலவர்மன் என்னும் அரசனின் அச்வமேத செங்கற்கள்…

தொடர்ந்து வாசிப்பு