கல்லூரி – சொல்லாய்வு

     இன்று நமது வழக்கிலுள்ள பல சொற்களும் அவற்றின் துவக்க காலபயன்பாட்டிலிருந்து வேறாக வழங்கிவருவது நாமறிந்ததே. அத்தகையதோர் சொல் கல்லூரி என்பதாகும். தற்போது உயர்கல்விகூடத்திற்கு கல்லூரி என்னும் சொல் புழங்கி வருகிறது. ஆனால் இதன் துவக்ககால பயன்பாட்டையும் வடநூல் பயன்பாட்டையும் காண்போமா. தமிழ்நூல்களில் கல்லூரி      தமிழ்நூல்களைப் பொறுத்தவரை கல்லூரி என்னும் சொல் ஆயுதப்பயிற்சிகூடம் என்னும் பொருளில் பயன்பட்டு வந்ததைச் சீவகசிந்தாமணியின் குணமாலையார் இலம்பகம் உணர்த்திநிற்கின்றது. கலத்தற் காலங்கல் லூரிநற் கொட்டிலா முலைத்த டத்திடை மொய்யெருக் குப்பையா…

தொடர்ந்து வாசிப்பு

வைஷ்ணவ ஆகமங்களில் லிங்க வழிபாடு

linga

     லிங்க வழிபாடு என்பது சைவத்துடன் தொடர்புடையது என்பதை நாமறிவோம். லிங்கம் என்னும் சொல் அடையாளம் என்னும் பொருளைத் தருவது. சிவலிங்கம் என்பது எந்தையின் அடையாளம் என்னும் பொருளைக் குறிக்கும். பொதுவாக லிங்கத்தை ஆராயும் ஆய்வாளர்கள் லிங்க வடிவத்தை ஆண்குறியோடு தொடர்புபடுத்தியே ஆராய்வது வழக்கமாக உள்ளது. இத்தகையதோர் ஒரு கருதுகோள் சில இலக்கிய ஆதாரங்களிலிருந்தும் குடிமல்லத்தில் கிடைத்த லிங்கத்தை வைத்தும் உருவாகியிருக்கிறது. ஆனால் லிங்கம் என்னும் வடிவம் வேதவேள்விகளின் அக்னியிலிருந்து உருவானதாகவே தோன்றுகிறது. அக்னி எரியும்போது மூடிய…

தொடர்ந்து வாசிப்பு