சுவடிகளின் வடிவங்கள்

Manus

     சுவடிகளின் ஏடுகள் பொதுவாக தைக்கப்பெற்றோ தைக்கப்பெறாமலோ இருக்கும். ஓலைச்சுவடிகளும் பூர்ஜ பத்ரங்களும் தைக்கப்பெறாமலும் இருக்கும். கையினால் உருவாக்கப் பெற்ற காகிதங்களும் கூட தைக்கப்பெறாமல் இருக்கும்.      தச வைகாலிக ஸூத்ரம் என்னும் நூல் சுவடிகளின் பின்வரும் வகைகளைக் குறிப்பிடுகிறது. கண்டீ கச்சபீ ஸம்புட பலகம் மற்றும் முஷ்டி      கண்டி வகைச் சுவடிகளின் நீள அகலங்கள் ஒத்தமைந்து ஒரு பலகையைப் போலிருக்கும். கச்சபீ வகைச் சுவடிகள் நடுவில் அகன்றும் ஓரங்களில் சுருங்கியும் இருக்கும். ஸம்புட பலகமான…

தொடர்ந்து வாசிப்பு

எழுதுபடு பொருட்கள் – பனையோலை

turfan

     பண்டைய இந்தியாவில் எழுதப்பயன்படுத்தப்பெற்ற பொருட்களில் மிகப் பழமையான பொருளாக பனையோலையே அறியப்பெறுகிறது. பத்ரம் என்னும் சொல் தாளபத்ரம் எனப்பெறும் பனையோலையையே குறிப்பதாகவே அறிஞர் கருதுவர். பத்ரம் என்னும் சொல் பூர்ஜபத்ரம் என்னும் சொல்லில் பயன்பட்டு வந்தாலும் கூட பூர்ஜமரத்தின் பட்டையே பயன்படுத்தப் பெறுவதால் பனையோலைக்கே பழமையான பயன்பாடு இருப்பது தெரியவருகிறது. பௌத்தநூல்களும் பர்ணம் என்னும் இலையைக் குறிக்கும் சொல்லின் பாகத வடிவான பன்னம் என்னும் சொல்லையே பயன்படுத்தியுள்ளன. அதன் பிறகு பத்ரம் என்னும் சொல் மற்றைய…

தொடர்ந்து வாசிப்பு