கோப்பெருஞ்சிங்கனின் மற்றொரு ஏரிக்கல்வெட்டு

     நாம் ஏற்கனவே கோப்பெருஞ்சிங்கன் ஏரியைப் பழுதுபார்த்த கல்வெட்டைப் பார்த்தோம். அந்த ஏரி பாண்டிச்சேரிக்கருகிலுள்ள த்ரிபுவனையில் அமைந்தது. மற்றொரு கல்வெட்டு அதனைப் போன்ற ஏரி பழுதுபார்த்தலைக் குறிப்பிடுகிறது. இந்தக் கல்வெட்டு திருவக்கரையிலுள்ள சந்த்ரமௌளீச்வரர் கோயிலில் ஆயிரங்கால் மண்டபத்தின் தென்புற அடியில் அமைந்துள்ளது.      இந்தக் கல்வெட்டு அரசனைக் காடவன், அவனியாளப்பிறந்தான், ஸர்வஜ்ஞன், கட்கமல்லன் மற்றும் க்ருபாணமல்லன் என்று குறிப்பிடுகிறது. இந்தக் கல்வெட்டு ஒழுகறையில் அமைந்த ஏரிக்கு மதகும் கட்டுவித்து அதை நிரப்ப வாயக்காலும் கல்லுவித்த செய்தியைத் தருகிறது….

தொடர்ந்து வாசிப்பு