சுவடிகளில் எழுத்தொழுங்கும் சுருக்கச் சொற்களும்

Manus

எழுத்தொழுங்கு      பதிப்பிக்கப்பெற்ற நூல்களில் காண்பதைப் போலவே சுவடிகளிலும் கூட எழுத்தொழுங்கு இடம் பெற்றுள்ளது. வடமொழிச் சுவடிகளில் தண்டம் எனப்பெறும் செங்குத்துக் கோடு (।) செய்யுட்களில் இடம்பெற்றுள்ளது. செய்யுட்களில் ஒரு கோடும் இரு கோடுகளும் கூட இடம்பெற்றுள்ளன. உரைநடையிலும் கூட சொற்றொடர் முடிவில் ஒரு கோடும், பத்தியின் இறுதியில் இரு கோடுகளும் இடம்பெற்றுள்ளன. சில இடங்களில் இரு கோடுகள் கோடு இரு கோடுகள் (।।-।।) போன்றதொரு அமைப்பு ஒரு பகுதியின் இறுதியில் காணப்பெறுகிறது. சில சுவடிகளில் இதனைக்…

தொடர்ந்து வாசிப்பு