வஜ்ரமும் சக்தியும்

ed4261a93ed77fa9858a5899cbb9f51e

இந்திய படிமவியலில் இறைவனின் திருவுருவங்களின் கைகளை அலங்கரிக்கும் ஆயுதங்கள் அந்தந்த இறையுருவத்தின் குணத்தின் அடையாளமே என்பதை அறிவோம். அவ்விதம் குமரக்கடவுளுக்கும் இந்த்ரனுக்கும் அமைக்கப்படும் இரு ஆயுதங்கள் வஜ்ரமும் சக்தியும். இவ்விரு ஆயுதங்களின் வடிவத்தைப் பொறுத்தவரை சிறு குழப்பம் காணப்பெறுகிறது. சக்தி என்னும் சொல்லைக் கேட்டவுடன் நம் மனது சூலத்தைப் போன்ற ஆயுதத்தை உருவகம் செய்கிறது. வஜ்ரம் என்னும் சொல்லைக் கேட்டவுடன் தண்டாயுதத்தைப் போன்ற கற்பனை எழுகிறது. ஆனால் நூல்களும் கிடைக்கும் படிமங்களும் மேற்கண்ட கற்பனைக்கு முற்றிலும் மாறுபாடாக…

தொடர்ந்து வாசிப்பு