வைஷ்ணவ ஆகமங்களில் லிங்க வழிபாடு

linga

     லிங்க வழிபாடு என்பது சைவத்துடன் தொடர்புடையது என்பதை நாமறிவோம். லிங்கம் என்னும் சொல் அடையாளம் என்னும் பொருளைத் தருவது. சிவலிங்கம் என்பது எந்தையின் அடையாளம் என்னும் பொருளைக் குறிக்கும். பொதுவாக லிங்கத்தை ஆராயும் ஆய்வாளர்கள் லிங்க வடிவத்தை ஆண்குறியோடு தொடர்புபடுத்தியே ஆராய்வது வழக்கமாக உள்ளது. இத்தகையதோர் ஒரு கருதுகோள் சில இலக்கிய ஆதாரங்களிலிருந்தும் குடிமல்லத்தில் கிடைத்த லிங்கத்தை வைத்தும் உருவாகியிருக்கிறது. ஆனால் லிங்கம் என்னும் வடிவம் வேதவேள்விகளின் அக்னியிலிருந்து உருவானதாகவே தோன்றுகிறது. அக்னி எரியும்போது மூடிய…

தொடர்ந்து வாசிப்பு