INSCRIPTION OF RĀJARĀJA FROM BALMURI KARṆĀṬAKA

The following inscription is found on a stone near to Balmuri Agastyeśvara temple, West stone, Balmuri, Karṇāṭaka. The inscription is in Haḷe(old) Kannaḍa language. The inscription was published in Epigraphia Carnatica Volume III with the number SR 140.

The inscription belongs to the 28th Regnal year of Rājarāja I of Coḹa dynasty. The śaka year mentioned there is 934 which is equal to 1012 CE. Hence this equalize Rājarāja’s 28th regnal year is 1012 CE. The other details that are available are Paritāpi cyclic year and Uttarāyaṇa sankrānti. According to Indian Ephemeris, the date is December 23rd, Tuesday, 1012 CE. Mr. Kiel Horn and Sri. N.Sethuraman accepted that the accession date of Rājarāja may be 25th June to 25th July 985 CE on the basis of Konerirājapuram record. (624 of 1909). Hence his 28th Regnal year starts from June-July 1013 CE. But this record was not dealt by them. According to this record 28th Regnal year was a current one during 1012 December. Hence this problem cannot be solved with the details of Kiel Horn and Sethuraman. We cannot predict this as a expired year since the year name is given as “Paritāpi”. Hence the problem is not solved. The extempage of the inscription should be verified for the regnal year. The published version gives the reading as “Yāṇḍu Irupateṇḍu”. The reading should be verified or this should be taken as a scribal error. The published version has some errors which is evidently seen in the śaka year 934 is mentioned as 834.

The record mentions the king as “Kali Rājarāja Coḹa” and describes the countries that are subdued by him in the south and in the east. The Gaṅgavāḍi, Raṭṭavāḍi, Maḷenāḍ are mentioned in western hills. The Noḷambavāḍi, Andhra, Koṅgu, Kaliṅga and Pāṇḍya are also mentioned in the inscription. The phrase Kovi Rājarājakesari varmma and Mummuḍi Coḹa are mentioned in the inscription. He conferred the rank of Mahā Daṇḍanāyaka in Veṅgi Maṇḍala and Gaṅga Maṇḍala on Pañcavan Mahārāya. Who thereupon entered into the conquests in the west, seizing Tuḷuva and Koṇkaṇa and even Belvala country.

It should be noted that Pañcava Mahārāyan mentioned here is none other than Rājendra Coḹa. He is made the Mahādaṇḍanāyaka (Commander-in-chief) of Veṅgi and Gaṅga Maṇḍalas. It further states that some holy food offerings were made by some Devapa Mahārāya to the Mahādeva of Balmuri.

Line 1. ಶ್ರೀಗಂಗಾವನಿ ರಟ್ಟವಾಡಿ ಮಲೆನಾಡೀಳಂ ನೊಳಮ್ಬಾನ್ಧ್ರದಿಗ್
Line 2. ಭಾಗಂ ಕೊಂಗು ಕಲಿಂಗಪಾಣ್ಡ್ಯವಿಷಯಾಳು ತರ್ಕ್ಕಳಂ ಕೊಣ್ಡು ಮುನ್ತಾ
Line 3. ಗಲ್ ಕೋಣ್ ಮುದಿಲಾನ ಲೋಕನಿತುವಂ ಚೋಳ್ನಾಡ ಎನಲ್ಕಾಳ್ದು ಭೂ
Line 4. ಭಾಗೇನ್ದ್ರಂ ಕಲಿರಾಜರಾಜಚೋಳಂ ಚಕ್ರೇಶ್ವರಂ ತಾಳ್ದಿದಂ
Line 5. ಶ್ರೀಕೋವಿರಾಜರಾಜಕೇಸರಿ ವರ್ಮರಾನ ಶ್ರೀರಾಜರಾಜಂ ಅತಿಬರೆ ಶ್ರೀಪಾದಪಙ್ಕಜಭ್ರಮರ ಪಞ್ಚವಮಹಾರಾಯರ್ ಅತ್ತ ಬೇಙ್ಗಿಮಣ್ಡಲಕ್ಕಂ ಮತ್ತ ಮಙ್ಗಮಣ್ಡಲಕ್ಕಂ ಮಹಾದಣ್ಡನಾಯಕಪದವಿಯ ಪದೆದು ಪ್ರವರ್ತ್ತಿಸಿದ ಭುಜಬಲಾಟೋಪಂ ಎನ್ತನೆ
Line 6. ತುಳವಂ ಕೊಂಕಣಂ ಎಯ್ದೆ ತಾಳ್ದಿ ಮಲೆಯಂ ವೇನ್ಕೊಣ್ಡು ಚೇರಮ್ಮನನ್
Line 7. ತೆಲುಗಂ ರಟ್ಟಿಗಂ ಒತ್ತಿ ಪಾಯಸಿದನನ್ತಾಟನ್ದು ಬೆಣಗೊಳಲಾ
Line 8. ಕಿಳಿದಂ ಪಳ್ವಲದೇಶಮಂ ಮೊಗಿಸಿದಂ ಮಾರಾಯನೇನ …ತ
Line 9. ಇಲಳಿಸಲ್ಕಪ್ಪುದು ಕುಙ್ಕುವುರ್ಬ್ಬವರೆಗಂ ಚಣ್ಡರ್ಬಲಂ ಮಾರ್ಬ್ಬಲಂ
Line 10. ಶ್ರೀರಮಣೀಯನೀತಿ ಜಯಮೂರ್ತ್ತಿ ಸುಲಕ್ಷಣಲಕ್ಷಿತಾಙ್ಗನ್ ಅ
Line 11. ಬ್ಜಾರಿಕರೋಪಮಂ ಬಲಿಯಳ್ ಅನ್ದ ಬರಂ ಮುಳಿದನ್ದರಾತಿಸಂ
Line 12. ಹಾರಲಯಾಗ್ನಿಯನ್ತಕನ ಕಾಯ್ಪ್ಪುಪಮಾ … ರಗಸಿಡಿಲಂ
Line 13. ಮಾರಿಯ ಮೂರಿಯನ್ತರಿಗೆ ಮುಮ್ಮಡಿಚೋಳನ ಗನ್ಧವಾರಣಂ
Line 14. ………………………………………………………………..
Line 15. ಚೋಳನ ಗನ್ಧವಾರಣಂ | ಗಜವನಕೃತ್ಯಬ್ಬಪವು………… ಚೋಳಮಾರ್ತ್ತಣ್ಡನ ಳನ್ಮಿಣದ…
Line 16. ಯೆ ತನ್ನ ಬಲಕ್ಕನುಸಾರಿಯಾಗಿ … ರವಣಕ್ಕೀಲ್ ಪೊಕ್ಕಿಹೆ ತಣ್ಡನಿಗ… ………..
Line 17. …………. ಮಹಾಟವೀಪ್ರಸರಂ ಅನ್ನದೆ ವಾಯ್ದಳಿ ………. ಸಿಪಗಂ ಭಟಮಾರಿಯವೂರಿಗನ್ ನಿಜೋತ್ಕಟ
Line 18. ರಣರಂಗಕೋಪಸಿ ……….. ಲಲದಾರ್ದ್ದುಸಿದ್ದು ಸತ್ಯೇಟ ವಟರಾಜಿಯಂ ಬಿಡದೆ ಮದದು ಚೋಳಗಂಧವಾರಣಂ. ಶಕ ವರಿಷ 934 ನೆಯ ಪರಿಧಾವಿಸಂವತ್ಸರಕೆ ಶ್ರೀರಾಜರಾಜ … ರ್ಗ್ಗೆ ಯಾಣ್ಡು ಇರುಪತ್ತೆ
Line 19. ಣ್ಟ ತುಟಮ್ಬ ನಾನ ಪ………… ರಾಯನ ಸಙ್ಕ್ರಾನ್ತಿಯೋಳ್ ಬಳ್ಳೆಗೋಳದ ಬಲಮ್ಬುರಿತೀರ್ತ್ಥವುಂ ಮನ್ದು ಮಹಾ
Line 20. …… ವರ್ಗ್ಗೆ ದಿವಸವಳಂ ನಾಲ್ಕು ಬಳ್ಳವಕ್ಕಿಯ ಇರಡು ಪೊತ್ತಿನ ನಿವೇದ್ಯವು ನನ್ದಾದ….ದೆನ
Line 21. ದೇವಪಮಹಾರಾಯರು ……… ಬಲಮ್ಬರಿಯ ಆದೇವ………….. ಲಳಮ್ಯ ಪಡುವಣ……..
Line 22. …ಕಾಳವ……… ವಾರಣಾಸಿಯನ್ ಅಳಿದುಣ್…

śrīgaṁgāvani raṭṭavāḍi malĕnāḍīḽaṁ nŏḽambāndhradig bhāgaṁ kŏṁgu kaliṁgapāṇḍyaviṣayāḽu tarkkaḽaṁ kŏṇḍu muntā gal koṇ mudilāna lokanituvaṁ coḽnāḍa ĕnalkāḽdu bhū bhāgendraṁ kalirājarājacoḽaṁ cakreśvaraṁ tāḽdidaṁ śrīkovirājarājakesari varmarāna śrīrājarājaṁ atibarĕ śrīpādapaṅkajabhramara pañcavamahārāyar atta beṅgimaṇḍalakkaṁ matta maṅgamaṇḍalakkaṁ mahādaṇḍanāyakapadaviya padĕdu pravarttisida bhujabalāṭopaṁ ĕntanĕ tuḽavaṁ kŏṁkaṇaṁ ĕydĕ tāḽdi malĕyaṁ venkŏṇḍu cerammanan tĕlugaṁ raṭṭigaṁ ŏtti pāyasidanantāṭandu bĕṇagŏḽalā kiḽidaṁ paḽvaladeśamaṁ mŏgisidaṁ mārāyanena …ta ilaḽisalkappudu kuṅkuvurbbavarĕgaṁ caṇḍarbalaṁ mārbbalaṁ śrīramaṇīyanīti jayamūrtti sulakṣaṇalakṣitāṅgan abjārikaropamaṁ baliyaḽ anda baraṁ muḽidandarātisaṁ hāralayāgniyantakana kāyppupamā … ragasiḍilaṁ māriya mūriyantarigĕ mummaḍicoḽana gandhavāraṇaṁ ………………………………………. coḽana gandhavāraṇaṁ | gajavanakṛtyabbapavu………… coḽamārttaṇḍana ḽanmiṇada… yĕ tanna balakkanusāriyāgi … ravaṇakkīl pŏkkihĕ taṇḍaniga… ……….. …………. mahāṭavīprasaraṁ annadĕ vāydaḽi ………. sipagaṁ bhaṭamāriyavūrigan nijotkaṭa raṇaraṁgakopasi ……….. laladārddusiddu satyeṭa vaṭarājiyaṁ biḍadĕ madadu coḽagaṁdhavāraṇaṁ. śaka variṣa 934 nĕya paridhāvisaṁvatsarakĕ śrīrājarāja … rggĕ yāṇḍu irupattĕṇṭa tuṭamba nāna pa………… rāyana saṅkrāntiyoḽ baḽḽĕgoḽada balamburitīrtthavuṁ mandu mahā …… varggĕ divasavaḽaṁ nālku baḽḽavakkiya iraḍu pŏttina nivedyavu nandāda….dĕna devapamahārāyaru ……… balambariya ādeva………….. laḽamya paḍuvaṇa…….. …kāḽava……… vāraṇāsiyan aḽiduṇ…

          Kali Rājarāja (The Rājarāja (Kubera) of Kali age), became the emperor after winning Gaṅgavāḍi, Raṭṭavāḍi, Malenāḍ, Īḷam, Noḷamba, Āndhra portions  and Koṅgu, Kaliṅga, Pāṇḍya viṣayas and adding them to the Coḹa country.

          Pañcavan Mahārāya, the bee on the lotus foot of Rājarāja who is Kovirājarājakesari varma, became the Mahādaṇḍa nāyaka (commander-in-chief) for the Veṅgi Maṇḍala and Gaṅga Maṇḍala.

          Then he expedited towards Tuḷava, Koṅkaṇa, Malaya by defeating Ceramān, Teluga, and Raṭṭiga further got Balvala with a great army and his own power. He had clear political view and was an embodiment of victory. He had wonderful limbs like the rays of the moon. He was like the god of death during decimating his enemies. He was the Mummuḍi Coḹa Gandha vāraṇam (great elephant).

          The Coḹa Mārtaṇḍa according to his valour, ………. In the deep forest …. With soldiers in the great battle field.

          In the śaka year 934 Paridhāvi year, in the 28th regnal year of śri Rājarāja, Daṇḍa nāyaka, Pañcavan Mahārāya …. In the (Utta)rāyana  saṅkrānti, in the holy place of Balamburi to Mahādeva…. Four clean… for two time daily… for the holy food offerings… Devapa Mahāraya…. Will get the sin of destroying Vāraṇāsi.

          It should be noted that Rājendra was made the prince in the same year.

Please follow and like us:

One thought on “INSCRIPTION OF RĀJARĀJA FROM BALMURI KARṆĀṬAKA

  1. Actualy we are not aware of kannada Telugu Sanskrit inscriptions of Cholas .They may open the doors for new findings. Thanks sir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *