COPPER PLATE INSCRIPTIONS OF KĀÑCĪ KĀMAKOṬI PĪṬHAM – 2

Copper plate inscription of Vīra Narasiha Deva

          There are four sets of Copper plate grants in the collection of Kāñcī Kāmakoṭi pīṭha that were given by the Vijayanagara kings. The earliest of the set belongs to the reign of Vīranarsiṃha of Tuḷuva dynasty, brother of the well known Kṛṣṇa Devarāya. He ruled from 1505 CE to 1509 CE.

          The inscription is composed in Sanskrit and inscribed in Nadināgarī characters of 16th CE. The inscriptions starts with the invocatory part which is found in other Vijayanagar inscriptions. The father of the donor is Narasa and he is eulogized in the plates. He was the performer of sixteen Mahādānas at holy places like Rāmeśvara and installed victory pillar after subduing Ceras, Coḹas and Pāṇḍyas.

          The object of this grant was to donate the villages Eḷicchūr and Veṇpākkam to the head of the mutt Paramahaṃsa Parivrājakavarya Mahādeva Sarasvatī, disciple of Sadāśiva Sarasvatī on the auspicious Mahodaya day. The villages are said to be in Ceṅgāṭṭu koṭṭam, a sub division of Candragiri Rājya of Jayaṅkoṇḍa Coḹamaṇḍala.

The date of the inscription is mentioned is referred as śaka year 1429 and Mahodaya Puṇya kāla of the Lunar month Māgha is referred. The date cannot be correctly fixed. Since the śaka year and the cyclic name are not matching. Since this is a common error, can be omitted. The approximate date would be January 31st, 1508 CE which seems to have Amāvāsya, Monday and śravaṇa nakṣatra, the required components for Mahodaya Puṇya kāla.

Virasimha Virasimha1 Virasimha2 Virasimha3

First Plate – Second Side

 • श्रीगणाधिपतये नमः।। नमस्तुंगशिर-
 • श्चुंबिचन्द्रचामरचारवे। त्रैलोक्यनगराकार-
 • मूलस्तंभाय शंभवे।(।१) हरेर्ल्लीलावतारस्य दं-
 • ष्ट्रादण्डस्स पातु वः। हेमाद्रिकलशा यत्र धा-
 • त्री च्छत्रश्रियं दधौ।(।२) कल्याणायास्तु तद्धाम-
 • प्रत्यूहतिमिरापहम्। यद्गजोप्यगजोद्भूतं
 • हिरणापि (य)दीड्यते।(।३) तेजक्षीरम-
 • द्देवैर्मथ्यमानान्महांबुधेः। नवनीतमि
 • वोद्भूतमहर(द्य)त्तमो महः।(।४) तस्यासीत्तन-
 • यस्तपोभिरतुलैरन्वर्थनामा बुधः, पु-
 • ण्यैरस्य पुरूरवा भुजबलैरायुर्द्विषां
 • (नि)घ्नतः। तस्यायुर्नहुषोऽस्य तस्य परु-
 • षो बुधेर्ययातिः क्षितौ ख्यातस्त(स्य)
 • तु भूमिवासवनिभः श्रीदेवयानीपतैः।(।५)
 • तदंशो देवकीजानीर्महतीपतिरभू(त्प)
 • (तिः) यशसी (तु) ळुवेंद्रेषु तश कृष्णादि
 • वान्वये।(।६)
 • ततो भूद्बुक्कमाजानिरीश्वर क्षितिपालकः। तत्राष्टमगुणभ्रंश-
 • रत्नं महीभुजां(।।७) स च स्वादुदभूत्तस्मान्नरसा वनिपालकः।
 • देवकिनंदनात्कामो देवकिनंदनादिव(।८) विविधसुकृतस्था
 • ने रामेश्वरप्रमुखे मुहुमुदितहृदयस्थाने स्थाने त्वदधत्त य-
 • थाविधि। बुधपरिवृतो नानादानानि यो भुवि षोडशत्रिभुवन
 • जनोद्गिनसौवर्णवानु स यथा(वि)धिः।। (९) कावेरीमाशुबध्वा
 • बहलझलभरां यो विलंघ्यैव शत्रूञ्जीवग्राहं गृही-
 • त्वा प्रथितभुजबलात्तंच रा(ज्यं) प्रदिश्य। (कृ)त्वा श्रीरङ्ग-
 • पूर्वं तदपि निजवशे पट्टणं यो बभासे कीर्तिस्तम्भं-
 • निखा (तं) (य) त्रिभुवनभवनस्तूयमानापदानः ।(।१०) चेरं
 • चोलं च पा(ण्ड्यं) तमपि च मधुरावल्लभं मानभूषं वी-
 • र्योदग्रं तुरुष्कं गजपतिनृपतिं चापि जित्वा तदन्यान्
 • आगंगातीरलङ्काप्रथमचरमभूभृत्तटान्तं नितान्तं ख्यातः क्षो-
 • णीपतीनां स्रजमिव शिरसां शासनं यो व्यतानीत्(।।११।।) तिप्पाजीना-
 • गलादेव्योः कौसल्यश्रीसुमित्रयोः। देव्योरिव नृसिंहेंद्रात्त-
 • स्माप्पङ्क्ति र(था)दिव।(।१२) वीरौ निजघना रामलक्षणाविव नं-
 • दनाजाता विरनसिंहेन्द्रकृष्णरायमहिपति(।।१३।।) वीरश्री
 • नारसिंहः स विजयनगरे राजसिंहासनस्थ की-
 • र्त्या नीत्य निरस्यन्नृगनळनहुषावनाः प्रदता(।)
 • आसेतारासुमेरोरवनिसुरनुत स्वैरमाचोद-
 • याद्रेरापाचात्या चलांतादखिलहृदयमावर्ज्य
 • राज्यं शशास(।।१४) नानादानन्यकार्षीत्कनकसदसि यश्श्री
 • विरूपाक्षदेवस्थाने श्रीकालहस्तीशितुरपि नग –
 • रे वेङ्कटाद्रौ काञ्च्यां श्रीशैले शाणशैले महति-
 • हरे त्वौभळाख्ये गिरौ च श्रीरङ्गे कुम्भघो-
 • णे हततमसी महानन्दितीर्थे निवृत्तौ।। गोक(र्णे)
 • रामसेतौ जगति तदितरेष्वप्यशेषेषु (पु)ण्यग्रामे-
 • ष्वार(ब्ध) नानाविधबहलमहादानवारिप्रवा-
 • हैः। यस्योदंचतुरंगप्रकर(खुरर) जश्शुष्यदंभोधि-

Second Plate – Second Side

 • मग्नक्ष्माभृत्पक्षच्छिदोद्यत्तरकुलिशधरोत्कण्ठिता-
 • कुण्ठितासीत्।(।१७) ब्रह्माण्डं विश्वचक्रं घटमुदिमहाभूत(कं)
 • रत्नधेनुः सप्ताभोधीन्हिरण्याश्वरथमपि तुलापू-
 • रुषं गोसहस्रं। हेमाश्वं हेमगर्भं कनककरिर(थं)
 • पंचलाङ्गल्यतानीत्। धर्म्यैकच्छत्रवृत्तिः प्रतिनृपतिशि-
 • रो रत्नकीर्तिप्रतापः।(।१७) राजाधिराजइत्युक्तः यो राजपर-
 • मेश्वरः। मूरुरायलगंजश्च पररायभयङ्करः। (।१८) हि
 • दुरायसुरत्राणो दुष्टशार्दूलमर्दनः। वीरप्रताप इत्या-
 • दिविशेषैरुचितैर्युतः।(१९) वीरदेव महाराज जयजीवे-
 • ति वादिभि अंगवंगकळिंगाद्यै राजभिस्सेव्यते च यः।(।२०)
 • विजयनगरमध्ये रत्नसिंहासनस्थस्स जयति भुवि-
 • रश्रीनृसिंहक्षितीन्द्रः। नृगनहुषययातिनत्ययन्भू-
 • सुराणां सुरतरुरिव धीरः पुण्यकीर्तिप्रतापः।(।२०)
 • शकाब्दे शालिवाहस्य सहस्रेण चतुश्शतैः। एकोन-
 • (त्रिं)शता गण्ये शुक्लनामनि वत्सरे(।।२०) विख्याते मासि(मा)
 • धाख्ये पुण्यकाले महोदये। तुंगभद्रानदीतीरे श्रीवि-
 • रूपाक्षसन्निधौ।(२३) परहंसपरिव्राजकाचार्याय मुमु-
 • क्षवे(।) भस्मोद्धूलितगात्राय रुद्राक्षावलिधारिणे(।।२४) शीतो-
 • ष्णादिद्वंद्वदुःखव्यतीताय महात्मने(।) समस्तशास्त्र-
 • पाथोधिपारगाय तपस्विने(।।२५) अष्टङ्गयोगयुक्त-
 • य दयाशीलाय धीमते(।) सदाशिवसरस्वत्याश्शि-
 • ष्यायामिततेजसे(।।२६) महादेवसरस्वत्यै गुरवे शि-
 • वरूपिणे(।) मण्डले जयचोळस्य चन्द्रगिर्याख्यरा-
 • ज्यके(।।२७) चेंगाट्टुकोष्ठसंयुक्तं चंगलिपट्टसीम-
 • नि(।) निवळूर्पत्तुनायुक्तं सर्वसस्यविराजि-
 • तम्(।।२८)

Third Plate – Second Side

 • पनेयूरु महाग्रामात्प्राचीं दिशमुपाश्रितं। वडक्के-
 • पक्कसुग्रामात्प्रतीचीं दिशमाश्रितं(।।२९) पणयुरु(ट्टि)महा-
 • ग्रामद्दक्षिणस्यां दिशिमाश्रितं। पूडिनामा महाग्रामादु-
 • दीचीं दिशमाश्रितम्(।।३०) एलिच्चूरिति विख्यातं ग्रामर(त्नं) प्रद-
 • त्तवान् एतद्ग्रामीय राज्यादिनाड्डुपत्तुसमन्वितम्।(।३१) पण्णि-
 • रुट्टि(म) हाग्रामाद्दक्षिणां दिशमाश्रितं। तोल्ला(वु)रुवरग्रा-
 • मादुदीच्यां दिशि संस्थितम्(।।३२) (वा)रण(वा)शिसुग्रामात्प्राचीं दि-
 • शमाश्रितम्। ….. रुनामसुग्रामात्पश्चिमां दिशमाश्रितम्(।।३३)
 • वेणपोक्कपुर…सर्वसस्यसमृद्धिकं। साष्टाङ्गं प्र-
 • णमन्भक्त्या …..ताम(णिं)शुभं। (३४) दत्तवान्विनयान-
 • (न)म्रः धर्मशीलप्रतापवान्(३४-१/२) इदमहितनृपाणां मौलिरा-
 • जत्किरीटच्छुरित मणिगणानां कान्तिनीराजितांघ्रेः।
 • लिखितमनघपद्यैश्शासनं ताम्रपत्रंजयतु भुवनसी-
 • म्नि श्रि (नृ)….क्षितीन्द्रः(।३५-१/२) मल्लणाशारिपुत्रेण वीरणाशारिसं
 • ना(।) लेख……वि….तदिदं ताम्रशासनं(।३६-१/२) दानपा-
 • लनया….योनुपालनं। दानास्वग्रामावाप्नोति
 • पालनाद्(च्युतं पदं)। (३७-१/२) श्री
 • श्रीविरूपाक्ष

श्रीगणाधिपतये नमः।।

     Salutations to śrī Gaṇapati.

 

नमस्तुंगशिरश्चुंबिचन्द्रचामरचारवे।

त्रैलोक्यनगराकारमूलस्तंभाय शंभवे।(।१)

     Salutation to śambhu, whose high head is kissed by the moon that looks like a cāmara and who is the mail pillar of the three worlds in the form of a city.

 

हरेर्ल्लीलावतारस्य दंष्ट्रादण्डस्स पातु वः।

हेमाद्रिकलशा यत्र धात्री च्छत्रश्रियं दधौ।(।२)

     The horns of Varāha incarnation on which the earth with golden mountains looks like an umbrella, may protect you.

 

कल्याणायास्तु तद्धाम प्रत्यूहतिमिरापहम्।

यद्गजोप्यगजोद्भूतं हरिणापि (य)दीड्यते।(।३)

     Let the light which removes the obstacles and born for daughter of mountain, and which is worshipped by Hari though born as an elephant.

 

तेजःक्षीरमद्देवैर्मथ्यमानान्महांबुधेः।

नवनीतमिवोद्भूतमहर(द्य)त्तमो महः।(।४)

     The light (moon) that is born from the milk ocean during the churning of the same like a butter, removed the darkness.

 

तस्यासीत्तनयस्तपोभिरतुलैरन्वर्थनामा बुधः,

पुण्यैरस्य पुरूरवा भुजबलैरायुर्द्विषां(नि)घ्नतः।

तस्यायुर्नहुषोऽस्य तस्य परुषो बुधेर्ययातिः क्षितौ

ख्यातस्त(स्य)तु भूमिवासवनिभः श्रीदेवयानीपतैः।(।५)

     Budha, whose name is befitting by his penance was the son of him (moon). Due to the good fortune Purūravā became the son who reduced the life of the enemies, to him. Āyu was born to him and Nahuṣa to Āyu. He got Yayāti as his son and he was a well-known on the earth as the husband of Devayānī.

 

तदंशो देवकीजानीर्महतीपतिरभू(त्प)(तिः)

यशसि (तु) ळुवेंद्रेषु तश कृष्णादिवान्वये।(।६)

     In that race, born the husband of Devakī and got fame in the Tuluvendra family like Kṛṣṇa in his own race.

 

ततोभूद्बुक्कमाजानिरीश्वरः क्षितिपालकः।

तत्राष्टमगुणभ्रंशरत्नं महीभुजां(।।७)

     Then born the husband of Bukkamā who was the king and a great lorn. He was like a gem among the kings.

स च स्वादुदभूत्तस्मान्नरसावनिपालकः।

देवकिनंदनात्कामो देवकिनंदनादिव(।८)

     Then Narasa, the king was born to the son of Devakī like the Kāma to the son of Devakī.

 

विविधसुकृतस्थाने रामेश्वरप्रमुखे

मुहुमुदितहृदयस्थाने स्थाने त्वदधत्त यथाविधि।

बुधपरिवृतो नानादानानि यो भुवि षोडश

त्रिभुवनजनोद्गिनसौवर्णवानु स यथा(वि)धिः।। (९)

     He was surrounded by the scholars and made sixteen main charities in the significant holy places like Rāmeśvara according to the scriptures.

 

कावेरीमाशुबध्वाबहलजलभरां यो विलंघ्यैव शत्रू

ञ्जीवग्राहं गृहीत्वा प्रथितभुजबलात्तंच रा(ज्यं) प्रदिश्य।

(कृ)त्वा श्रीरङ्गपूर्वं तदपि निजवशे पट्टणं यो बभासे

कीर्तिस्तम्भंनिखा(तं) (य) त्रिभुवनभवनस्तूयमानापदानः ।(।१०)

     He bound on the river Kāverī with flowing waters and crossed it and he conquered his enemies. He captured his mighty enemies and erected a pillar of victory at śrī raṅga and got fame in three world.

चेरं चोलं च पा(ण्ड्यं) तमपि च मधुरावल्लभं मानभूषं

वीर्योदग्रं तुरुष्कं गजपतिनृपतिं चापि जित्वा तदन्यान्

आगंगातीरलङ्काप्रथमचरमभूभृत्तटान्तं नितान्तं ख्यातः

क्षोणीपतीनां स्रजमिव शिरसां शासनं यो व्यतानीत्(।।११।।)

     He conquered Cera, Coḹa, Pāṇḍya, the lord of Madhurā and Mulsims who were in rut with their power along with Gajapati. His fame was extended from the banks of Gaṅgā to that of Laṅkā and his ordinance was borne by the heads of kings like a garland.

तिप्पाजीनागलादेव्योः कौसल्यश्रीसुमित्रयोः।

देव्योरिव नृसिंहेंद्रात्तस्माप्पङ्क्ति र(था)दिव।(।१२)

वीरौ निजघना रामलक्षणाविव नंदनाजाता

विरनरसिंहेन्द्रकृष्णरायमहिपति(।।१३।।)

      He had two wives namely Tippāji and Nāgalā devī like Kausalyā and Sumitrā. He got two great warriors from them with the names Vīra narasiṃha and Kṛṣṇa Devarāya like Rāma and Lakṣmaṇa.

 

वीरश्रीनारसिंहः स विजयनगरे राजसिंहासनस्थ

कीर्त्या नीत्या निरस्यन्नृगनळनहुषावनाः प्रदता(।)

आसेतारासुमेरोरवनिसुरनुत स्वैरमाचोदयाद्रे

रापाचात्या चलांतादखिलहृदयमावर्ज्य राज्यं शशास(।।१४)

     Vīra Narasiṃha, seated on the Siṃhāsana at Vijayanagara, was equal to Nṛga, Nala and Nahuṣa in fame and justice. He ruled the land from Setu to Meru and from Udayādri to Astādri by conquering the hearts.

नानादानान्यकार्षीत्कनकसदसि यश्श्रीविरूपाक्ष

देवस्थाने श्रीकालहस्तीशितुरपि नगरे वेङ्कटाद्रौ

काञ्च्यां श्रीशैले शाणशैले महति हरे त्वौभळाख्ये गिरौ च

श्रीरङ्गे कुम्भघोणे हततमसी महानन्दितीर्थे निवृत्तौ।।

     He made so many charities in Cidambaram, on the holy place of Virūpākṣi, Kālahastī, Veṅkaṭādri, Kāñcī, Śrī Śaila, Aruṇācala, Aubhala mountain, Śrī Raṅga, Kumbhaghoṇa and in Mahānandi tīrtha during returning.

गोक(र्णे) रामसेतौ जगति तदितरेष्वप्यशेषेषु (पु)ण्य

ग्रामेष्वार(ब्ध) नानाविधबहलमहादानवारिप्रवाहैः।

यस्योदंचतुरंगप्रकर(खुरर) जश्शुष्यदंभोधिमग्न

क्ष्माभृत्पक्षच्छिदोद्यत्तरकुलिशधरोत्कण्ठिताकुण्ठितासीत्।(।१७)

     In Gokarṇa, Rāmasetu and holy places of such importance he made so many dānas. By the flow of water extended in such charity and by the dusts born from the his horses the oceans were dried and he was like Indra by cutting the sides of the enemy-mountains.

ब्रह्माण्डं विश्वचक्रं घटमुदिमहाभूत(कं)रत्नधेनुः

सप्ताभोधीन्हिरण्याश्वरथमपि तुलापूरुषं गोसहस्रं।

हेमाश्वं हेमगर्भं कनककरिर(थं) पंचलाङ्गल्यतानीत्।

धर्म्यैकच्छत्रवृत्तिः प्रतिनृपतिशिरो रत्नकीर्तिप्रतापः।(।१७)

     He gave Brahmāṇḍa dāna, Viśvacakra, Mahābhūta ghaṭa, Ratna Dhenu, seven ocean, Hiraṇya horse and chariot, Tulāpuruṣa, thousand cows, Golden horse, Hemagarbha, Golden elephant and chariot, five lāṅgalī. He had the umbrella of dharma and his fame was like the gem of all kings.

 

राजाधिराजइत्युक्तः यो राजपरमेश्वरः।

मूरुरायलगंजश्च पररायभयङ्करः। (।१८)

हिदुरायसुरत्राणो दुष्टशार्दूलमर्दनः।

वीरप्रताप इत्यादिविशेषैरुचितैर्युतः।(१९)
He had the titles Rājādhirāja, Rāja parameśvara, Mururāyalagañja and Pararāya Bhayaṅkara, Hindu Rāya Suratrāṇa, Duṣṭa śārdūla mardana and Vīra pratāpa.         

 

वीरदेव महाराज जयजीवेति वादिभिः

अंगवंगकळिंगाद्यै राजभिस्सेव्यते च यः।(।२०)

            He was worshipped by the kings of Aṅga, Vaṅga, Kaliṅga who were saying Oh Vīra deva Mahārāja Jaya and Jīva.

 

विजयनगरमध्ये रत्नसिंहासनस्थस्स

जयति भुविरश्रीनृसिंहक्षितीन्द्रः।

नृगनहुषययातिनत्ययन्भूसुराणां

सुरतरुरिव धीरः पुण्यकीर्तिप्रतापः।(।२०)

Vīra Narasiṃha, seated on the Siṃhāsana at Vijayanagara, was equal to Nṛga, Nala and Nahuṣa in fame and justice.

 

शकाब्दे शालिवाहस्य सहस्रेण चतुश्शतैः।

एकोन(त्रिं)शता गण्ये शुक्लनामनि वत्सरे(।।२०)

     In the śālivāhanaśaka one thousand four hundred and twenty nine in the ukla cyclic year..

विख्याते मासि(मा)घाख्ये पुण्यकाले महोदये।

तुंगभद्रानदीतीरे श्रीविरूपाक्षसन्निधौ।(२३)

     In the well known moth Māgha and Mahodaya Puṇya kāla, on the bank of Tuṅga bhadrā and in the holy presence of śr virūpāka.

परहंसपरिव्राजकाचार्याय मुमुक्षवे(।)

भस्मोद्धूलितगात्राय रुद्राक्षावलिधारिणे(।।२४)

शीतोष्णादिद्वंद्वदुःखव्यतीताय महात्मने(।)

समस्तशास्त्रपाथोधिपारगाय तपस्विने(।।२५)

अष्टङ्गयोगयुक्ताय दयाशीलाय धीमते(।)

सदाशिवसरस्वत्याश्शिष्यायामिततेजसे(।।२६)

महादेवसरस्वत्यै गुरवे शिवरूपिणे(।)

      To Mahādeva Sarasvatī, who is a great ascetic, indulged in movind towards salvation, whose body is decorated with holy ashes and a bearer of Rudrākṣa, who is above the cold, heat and sorrow, who was well versed in all scriptures, who was adorned with aṣṭāṅga yoga, embodiment of compassion and a great intelligent and disciple of Sadāśiva sarasvatī

 

मण्डले जयचोळस्य चन्द्रगिर्याख्यराज्यके(।।२७)

चेंगाट्टुकोष्ठसंयुक्तं चंगलिपट्टसीमनि(।)

निवळूर्पत्तुनायुक्तं सर्वसस्यविराजितम्(।।२८)

पनेयूरु महाग्रामात्प्राचीं दिशमुपाश्रितं।

वडक्केपक्कसुग्रामात्प्रतीचीं दिशमाश्रितं(।।२९)

पणयुरु(ट्टि)महाग्रामद्दक्षिणस्यां दिशिमाश्रितं।

पूडिनामा महाग्रामादुदीचीं दिशमाश्रितम्(।।३०)

एलिच्चूरिति विख्यातं ग्रामर(त्नं) प्रदत्तवान्

     He gave the village Eliccūru and nivalarpattu in the Jayacoḹa maṇḍala, Candragiri rājya, Ceṅkāṭṭu koṭṭa and in the jurisdiction of Caṅgalipaṭṭu. It is situated in the eastern side of Panaiyūr and west to the Vaḍakkepakka cillage. It is in the southern side of Paṇayuruṭṭi and in the northern side of Pūṇḍi.

 

एतद्ग्रामीय राज्यादिनाड्डुपत्तुसमन्वितम्।(।३१)

पण्णिरुट्टि(म) हाग्रामाद्दक्षिणां दिशमाश्रितं।

तोल्ला(वु)रुवरग्रामादुदीच्यां दिशि संस्थितम्(।।३२)

(वा)रण(वा)शिसुग्रामात्प्राचीं दिशमाश्रितम्।

….. रुनामसुग्रामात्पश्चिमां दिशमाश्रितम्(।।३३)

वेणपोक्कपुर…सर्वसस्यसमृद्धिकं।

साष्टाङ्गं प्रणमन्भक्त्या …..ताम(णिं)शुभं। (३४)

दत्तवान्विनयान(न)म्रः धर्मशीलप्रतापवान्(३४-१/२)

     He gave the great village after doing aṣṭāṅga namaskara with devotion. The village administration of Nāḍḍupattu was also given. It is situated in the southern side of Paṇṇaruṭṭi, north to Toḷḷāvūr, east to Vāraṇavāsī and west to the … ru village. In the Veṇpākka pura…. Along with all wealth.

इदमहितनृपाणां मौलिराजत्किरीट

च्छुरितमणिगणानां कान्तिनीराजितांघ्रेः।

लिखितमनघपद्यैश्शासनं ताम्रपत्रंजयतु

भुवनसीम्नि श्रि (नृ)….क्षितीन्द्रः(।३५-१/२)

     This copperplate inscription may exist forever by getting the light from the gems of the diadems of kings in the earth. The king prays thus.

मल्लणाशारिपुत्रेण वीरणाशारिसं ना(।)

लेख……वि….तदिदं ताम्रशासनं(।३६-१/२)

     This copper plate is written by Vīraṇācāri son of Mallaṇācāri

दानपा लनया….योनुपालनं।

दानास्वग्रामावाप्नोति पालनाद्(च्युतं पदं)। (३७-१/२)

     Between charity and protection, protection of old charity is of high order. By donation one may get svarga and by protecting it he may get the stable position.

श्रीविरूपाक्ष

Salutations to śrī virūpākṣa.

The Villages referred in the inscription are known with the same name..

I hereby make a claim that this is the second earliest copper plate inscription of all mutts that are attributed to śrī śaṅkara bhagavatpāda.

Please follow and like us:

One thought on “COPPER PLATE INSCRIPTIONS OF KĀÑCĪ KĀMAKOṬI PĪṬHAM – 2

 1. Dear Sir

  I was interested in your statement “The object of the grant was to donate the vollages Elicchur and Venbakkam………… “. My ancestral village is Vanbakkam aka Venbakkam and part of my initials. On searching in google maps and TN Gov records , there are three Vanbakkam aka Venbakkam , all in the Kanchipuram , Chingleput , (or is it Anna District nowadays?) . I doubt whether the Venbakkam referred in the inscription refers to my ancestral village as there is another closer to Kanchipuram. Did the Cengattuk Kottam subsequently known as Chengalpattu. Anyway, it is interesting.

  Regards

  Vanbakkam Vijayaraghavan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *