கல்வெட்டில் மறுஜென்ம கதை

pillar erected by Trikoṭi boyi

பின்வரும் கல்வெட்டு இயல்பில் மிகவும் ஆர்வத்தைத் தூண்டக்கூடியது. இந்தக் கல்வெட்டு ஆந்திர மாநிலம், பெஜவாடாவிலுள்ள இந்த்ர கீல மலையில் அமைந்துள்ளது. அங்கு நிறுவப்பெற்றுள்ள ஒரு தூணில் இந்தக் கல்வெட்டு செதுக்கப்பெற்றுள்ளது. அந்தத் தூணில் கிராத-அர்ஜுனர்களின் உருவமும் பொறிக்கப்பெற்றுள்ளது.  இந்தக் கல்வெட்டு 1915 ஆம் ஆண்டிற்கான தொல்லியல் ஆண்டறிக்கையில் 33-ஆம் எண்ணோடு பதிவு செய்யப்பெற்றுள்ளது. இந்தக் கல்வெட்டு அர்ஜுனன் தவமியற்றி பாசுபதாஸ்த்ரம் பெற்ற இடம் என்று அவ்விடத்தைக் குறிப்பிடுவதால் மிகவும் இன்றியமையாததாகிறது. இந்தக் கல்வெட்டை பெச்சவாடா கலியம போயி…

தொடர்ந்து வாசிப்பு