பொயு 971-இல் உத்தமசோழன் இளவரசனா…

  மேதகு நந்திபுரி ஸுந்தர சோழன் அரசுகட்டிலேறிய காலம் பொயு 957 என்று நிறுவப்பெற்றிருக்கிறது. இந்த முடிவு அவனுடைய கல்வெட்டுக்களிலுள்ள வானியற் குறிப்புக்களைக் கொண்டு முடிவு செய்யப்பெற்றுள்ளது, அவனுடைய கல்வெட்டாவணங்கள் பதினேழாம் ஆட்சியாண்டு வரை கிடைத்துள்ளன. திருமால்புரம் (S.I.I III, 117 & 118), நெமலி (139 of 1942-43), அல்லூர் (377 of 1903) மற்றும் திருமழவாடியிலுள்ள (2 of 1920) கல்வெட்டுக்கள் அவருடைய பதினேழாம் ஆட்சியாண்டைக் கொண்டிருக்கின்றன. கோயில் தேவராயன் பேட்டையிலுள்ள கல்வெட்டு (230…

தொடர்ந்து வாசிப்பு