முதலாம் ராஜராஜனின் கர்ணாடகத்து பல்முரிக் கல்வெட்டு

balmuri-agastheeshwara

இந்தக் கல்வெட்டு கர்ணாடகத்திலுள்ள பல்முரியில் அமைந்துள்ள அகஸ்த்யேச்வரர் கோயிலின் மேற்புறத்திலுள்ள கல்லில் இடம்பெற்றுள்ளது. இந்தக் கல்வெட்டு ஹளெ(பழைய) கன்னடத்தில் அமைந்துள்ளது. இந்தக் கல்வெட்டு எபிக்ராஃபியா கர்ணாடகாவின் மூன்றாம் தொகுதியில் ஸ்ரீரங்கபட்ண தாலூகா கல்வெட்டுக்களில் 140 ஆம் எண்ணோடு பதிப்பிக்கப்பெற்aறுள்ளது. இந்தக் கல்வெட்டு முதலாம் ராஜராஜனின் 28-ஆம் ஆட்சியாண்டைச் சேர்ந்தது. இதில் சக வர்ஷம் 934 குறிப்பிடப்பெற்றிருப்பதால் இதன் காலம் 1012 ஆகும். ஆகவே ராஜராஜனின் 29-ஆம் ஆட்சியாண்டு 1012க்குச் சமமானதென்றாகிறது. இந்தக் கல்வெட்டிலுள்ள மற்றைய தகவல்கள் இது…

தொடர்ந்து வாசிப்பு

தாதாபுரத்தின் கபோதபஞ்ஜரம்

kapota1

காமிகாகமம் பஞ்ஜரங்களின் வகைகளை விளக்கும்போது கீழ்க்கண்டவற்றை விளக்குகிறது. तस्यादौ सिंहसंज्ञकम् सार्धपञ्जरमन्यत्स्यात्तृतीयं पञ्जरं मतम्  १३२      निर्यूहपञ्जरं पश्चात्पञ्चमं लम्बनासिकम् सिंहश्रोत्रं तु षष्ठं स्यात्खण्डनिर्यूहकं ततः  १३३ झषपञ्जरमन्यत्स्यात्तासां लक्षणमुच्यते பஞ்ஜரங்கள் எண்வகைப்படும், அவை ஸிம்ஹ பஞ்ஜரம், ஸார்தபஞ்ஜரம், பஞ்ஜரம், நிர்வ்யூஹபஞ்ஜரம், லம்பநாஸிகம், ஸிம்ஹச்ரோத்ரம், கண்டநிர்வ்யூஹகம் மற்றும் ஜஷபஞ்ஜரம் ஆகியவையாம். இவற்றின் இலக்கணங்களை வரையறுத்த பின்னர் ஒன்பதாவதாக கபோத பஞ்ஜரம் என்னும் பஞ்ஜர வகையை வரையறுக்கிறது இந்த ஆகமம். पञ्जाराकृतिसंयुक्तं कपोतात्तु विनिर्गतम्  १५२…

தொடர்ந்து வாசிப்பு